דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

תקנון האתר ותנאי שימוש באתר

כללי

ברוכים הבאים לאתר של משרד עורכי הדין דרור הראל ושות' (להלן: "האתר").

תקנון אתר אינטרנט זה ותנאי השימוש המפורטים להלן חלים על כל צפייה ו/או שימוש באתר. בעת השימוש או העיון באתר זה הנך מסכים לתנאי שימוש אלה.

המשרד רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות התקנון ו/או כל מסמך אחר שיבוא במקומו או בנוסף לו להסדרת תנאי השימוש באתר.

האמור בתנאי השימוש כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, וכל האמור בו מיועד לנשים וגברים כאחד.

הכותרות בתקנון זה אינן מחייבות והן נועדו לנוחות המשתמשים בלבד.

באם ייקבע בעתיד על ידי רשות מוסמכת כי תנאי כלשהו מתנאי שימוש אלה אינו בר-אכיפה או אינו חוקי, ימשיכו התנאים האחרים לחול במלואם.

התכנים באתר

יובהר, כי אתר זה ותכניו, הנם בעלי אופי כללי ואין בו משום עצה משפטית לאופן הפעולה הרצוי במקרה קונקרטי. אין לפעול על פי המידע המוצג ללא ייעוץ מקצועי ספציפי על ידי עורך דין מוסמך.

כל המידע המצוי באתר משמש למידע כללי בלבד. כל האמור באתר אינו מהווה ואינו יכול להוות תחליף לייעוץ משפטי, ואין באמור באתר משום הצעה ליתן ייצוג או ייעוץ משפטי.

אין בקריאת ו/או הסתמכות על האמור באתר בכדי להוות יחסי עו”ד-לקוח.

שינויים באתר והגבלת ו/או חסימת שימוש

המשרד רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, בכל עת וללא צורך בהודעה מוקדמת כלשהי:

    • לחסום ו/או להגביל את הצפייה ו/או השימוש באתר ו/או בכל חלק הימנו בכל אופן ו/או כל תנאי ו/או הליך אחר שימצא לנכון.
    • להפסיק את הפעלת האתר ו/או כל חלק הימנו, בין באופן זמני ובין לצמיתות.
    • לערוך שינויים ו/או תיקונים ו/או עדכונים בתוכן האתר ו/או בעיצובו וכן למחוק את תוכן האתר או חלק ממנו.

מובהר כי האמור לעיל הינו בנוסף לכל זכות המוקנית לבעל האתר בתקנון זה ו/או מכוח הדין.

קישורים

אין לקשר בין האתר לכל אתר המכיל תכנים הפוגעים ברגשות הציבור ו/או אמונותיו ו/או שהם או פרסומם מנוגדים לדין או מעודדים פעילות המנוגדת לדין.

השימוש באתר

באתר קיימת תיבת צור קשר בה ניתן להשאיר פרטים. מובהר כי על מנת לקלוט את הפרטים של המשתמש באתר, יש למסור פרטים מלאים לרבות כתובת ודואר אלקטרוני.

אין לעשות שימוש באתר למטרות בלתי חוקיות.

אין להעתיק ו/או לשכפל ו/או להעביר לאחר ו/או לשדר ו/או לפרסם את תכני האתר ו/או כל חלק מהם. אין להשתמש בתכני האתר ו/או לאפשר לאחרים להשתמש בהם, למעט למטרה שלשמה הם פורסמו.

אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם בכל דרך שהיא, לרבות באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת, המשנים את עיצוב האתר ו/או את תכניו ו/או מחסירים מהם דבר מה, לרבות פרסומות ותכנים מסחריים.

אין להציג את האתר ו/או תכניו ו/או כל חלק מהם (לרבות שם האתר ו/או כתובת האינטרנט שלו) במסגרת אתר אינטרנט אחר, לרבות הצגת תכנים בתוך מסגרת (Frame).

יש לעשות "שימוש הוגן"  בתכני האתר, בהתאם לכל הכללים הקבועים בדין. בכלל זה, שימוש הוגן כולל ציטוט סביר והמצטט כאמור חייב לציין את מקור הציטוט, ולא לבצע כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המצוטט, העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של האתר ו/או משרד עורכי הדין. בכפוף לדיני זכויות יוצרים, אסור לך או למי מטעמך להעתיק, להפיץ מחדש, לשדר מחדש או לפרסם כל קניין הקשור עם האתר, ללא הסכמה מראש ובכתב מאת המשרד.

מדיניות פרטיות

המשרד מכבד את פרטיותם המשתמשים באתר. למדיניות הפרטיות המלאה של האתר היכנס לקישור שלהלן: מדיניות ופרטיות

המשרד רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי, לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות ובאחריות המשתמשים להתעדכן בשינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת. מדיניות הפרטיות תחול על הפרטים האישיים הנמסרים באופן אקטיבי על ידי המשתמש.

כל מידע אחר הנאסף על ידי המשרד ו/או אשר הגיע לידיו ביחס למשתמש וכן כל מסר, חומר או תוכן שנשלח או הועלה לאתר זה באמצעות דואר אלקטרוני או בדרך אחרת, לרבות נתונים, שאלות, תגובות, הצעות וכיו"ב, ייחשב כמידע שאינו סודי ואינו מוגן בזכויות כלשהן, לא יהיה כפוף להגנת הפרטיות, ויטופל בהתאם. כל תוכן המשודר או מועלה לאתר הופך לרכושו של צוות האתר אשר יהיה רשאי לשכפל, לפרסם, לגלות, לשדר להעלותו לאתר או להשתמש בכל צורה אחרת במידע זה, לכל מטרה שהיא.

המשרד מתחייב שלא להעביר את פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים.

המשתמש מאשר , כי המשרד רשאי לשלוח אליו באמצעים אלקטרוניים או דיגיטליים, דואר אלקטרוני, הודעות SMS, טלפון, הודעות ועדכונים מעת לעת.

המשתמש יוכל לפי בקשתו להסיר עצמו מרשימת תפוצת מקבלי הדואר האלקטרוני שנשלח על ידי החברה בכל עת על פי החוק, אך במקרה זה עומדת הזכות למשרד להפסיק את פעילותו באתר לאלתר ללא כל הודעה מראש או הנמקה.

המשרד שומר לעצמו את הזכות לאסוף כל מידע שקשור לדפוסי הגלישה והשימוש באתר וברשת, להשתמש במידע זה לייעול ושיפור המערכת, צרכיה, הפעלתה, תכניה וכל היוצ"ב והכל בכפוף למדיניות הפרטיות של החברה ולאמור בכל דין.

קניין רוחני

האתר מוגן בהתאם לכל דיני הקניין הרוחני הישראלי והבין-לאומי. מלוא הזכויות שמורות ובכלל זה שם האתר, שם המתחם (Domain) זכויות היוצרים, סימני המסחר, עיצוב האתר, התכנים המתפרסמים בו, קוד המחשב, קבצי הגרפיקה והשמע, סידור וארגון המידע שבאתר וכל מידע אחר הכלול באתר הינם רכוש המשרד.

אין להעתיק, לפרסם, להפיץ, להציג בפומבי, לשדר, להעביר לצד שלישי או לציבור או להעמיד לרשותם, לעבד, לשנות, ליצור או לעשות יצירות נגזרות, למכור או להשכיר את החומר המוגן או כל חלק ממנו בין באופן עצמאי ובין באמצעות או בשיתוף צד שלישי, בכל דרך או אמצעי (לרבות אמצעים אלקטרונים, ממוחשבים, מכאניים, אופטיים, אמצעי צילום או הקלטה וכיו"ב) ו/או הנהלת האתר ו/או כל צד שלישי שקניינם הרוחני מוצג ו/או מופיע באתר, בלא קבלת הסכמה בכתב ומראש של המשרד ובכפוף לתנאי ההסכמה, ככל שתינתן.

מובהר כי אין בפרסום ו/או הכללת חומר באתר ו/או בשימוש המשתמש בו בכדי להעניק למשתמש כל זכות שהיא בחומר המוגן (לרבות כל רישיון, סימן מסחרי, פטנט וכל זכות קניינית אחרת.

הגבלת אחריות

האתר ותכניו מוצעים לך AS IS. המשרד אינו נושא באחריות כלשהי בגין ו/או בקשר עם תוכן האתר ואינו אחראי לנכונותו ו/או דיוקו ו/או עדכניותו של מידע ו/או נתון ו/או המלצה ו/או הצעה כלשהם הכלולים בו, לרבות פרסומים ו/או מקורות חיצוניים אשר האתר מכיל קישור אליהם וכל מידע ו/או פרט ו/או נתון הכלול באתר באופן כלשהו ו/או נובע ממנו.


המשרד אינו אחראי לכשל ו/או תקלה ו/או פגם בהפעלת האתר ו/או הצפייה ו/או השימוש בו ו/או בשירותי רשת האינטרנט ו/או התקשורת וכיו"ב.


המשרד אינו אחראי לנזקים שייגרמו למשתמשים ו/או צדדים שלישיים כתוצאה מהשימוש באתר ו/או מחוסר האפשרות להשתמש בו, לרבות עקב תוכנות הכלולות באתר או שהפעלתן נובעת מהשימוש בו ו/או באתרים שקיימים אליהם קישורים באתר (כגון וירוסים) ו/או לכל נזק אחר שייגרם בגין ו/או בקשר עם האתר ו/או השימוש בו.

הצפייה והשימוש באתר ובתוכנו הינם באחריות המשתמשים בלבד והמשתמש מסכים כי לא תהיה לו כל דרישה ו/או תביעה ו/או טענה כלפי המשרד ו/או מי מטעמו בקשר עם השימוש באתר.

המשתמש מתחייב לשפות את המשרד ו/או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד או הוצאה שייגרמו לו, לרבות הוצאות משפטיות, בגין הפרת תנאי השימוש ו/או הדין על ידו.

הדין החל וסמכות שיפוט

הדין החל על תקנון האתר ועל השימוש בו הינו הדין הישראלי בלבד, בין אם השימוש באתר נעשה בישראל ובין אם נעשה בחו"ל.

סמכות השיפוט הבלעדית בקשר עם תקנון האתר והשימוש בו מוקנית לבית המשפט המוסמך בתל אביב-יפו בלבד.

 

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן