דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

תביעה לפינוי דירה
מאת: עו"ד דרור הראל מומחה במשפט מסחרי וחוזים

תביעה לפינוי דירה

משרדנו מייצג עמותה שמלבד תחום עיסוקה החינוכי, משכירה דירות בשטח שנמצא בבעלותה.

העמותה מפעילה מוסד חינוכי בתוך שטח גדול ובו נמצאות גם דירות להשכרה אשר מסיעות לעמותה בהכנסותיה הכספיות.

אחד מהדיירים שחתם על חוזה שכירות עם העמותה, הפר את החוזה ברגל גסה, סירב לשלם את תשלומי שכר הדירה עבור מגוריו בדירה ועל אף שחוזה השכירות הסתיים הוא סירב להתפנות מהדירה במשך זמן רב.

משרדנו הגיש לבית המשפט המוסמך תביעה לפינוי מושכר ותוך זמן קצר נתן בית המשפט הנכבד צו פינוי והדייר הסרבן הבין שמוטב לו להתפנות מהדירה בטרם משרדנו יפעיל כנגדו גם את רשויות האכיפה כגון הוצאה לפועל ומשטרת ישראל.

להלן דוגמה לכתב התביעה שהוגש:

 

תביעה לפינוי דירה

מהות התביעה: פינוי וסילוק יד

 

בבית משפט השלום                                                                                                                        תיק מס' ____-____-________

ירושלים

 

בעניין: עמותת _____ (ע"ר) ______

ע"י ב"כ עוה"ד דרור הראל ושות', משרד עו"ד.
מרח' פרופ' הלל וחנן אופנהיימר 7, בנין לב המדע קומה 3, רחובות 7670107.
טל': 08-6384080 פקס': 08-6384083
(להלן: "התובעת")

 

– נגד –

 

________ ת.ז. _____
________, _____ ___
טל':
(להלן: "הנתבע")

                            

בהתאם לפרק י"ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, מתכבדת בזאת התובעת להגיש כתב תביעה לפינוי מושכר כנגד התובע.

התביעה בתמצית

עניינה של התביעה, בהפרת הסכם שכירות בלתי מוגנת בין התובעת (המשכירה) לבין הנתבע (השוכר).

לדאבונה הרב של התובעת, הנתבע הפר את התחייבויותיו לפי הסכם השכירות וזאת בלשון המעטה.

הנתבע תופס את המושכר על אף שהסכם השכירות הסתיים מזה למעלה משנה  ביום 31.12.2019, לא העביר לידי התובעת תשלומי שכר דירה בעבור למעלה מ- 21 חודשים והוא חב לה למעלה מ- 30,000 ₪ בגין תשלומי שכר דירה והוצאות תחזוקה שוטפות שאינו משלם כלל ועיקר.

 

הצדדים

 1. התובעת, עמותת __ (להלן: "העמותה"), הנה עמותה רשומה לפי חוק העמותות, התש"ם-1980 ומתמחה במתן חסות וקורת גג לנערים ונערות שאינם מתאימים למסגרת נורמטיבית ואינם מתאימים למערכות הקיימות בחוק.
  מצ"ב העתק תעודת רשם העמותות ואישור נהיל תקין, מסומנים כנספחים א'1 ו- א'2.
 1. העמותה מפעילה בית נערים ביישוב ___, אשר מעניק דיור חינם וטיפול חינוכי לנערים עד הגיעם לגיל 18.
  מצ"ב העתק חוזה החכירה של התובעת עם החטיבה להתיישבות, מסומן כנספח ב'.
 1. הנתבע הנו אדם פרטי בוגר אשר שירות צבאי אשר מתגורר במבנה השייך לעמותה, בכתובת שבכותרת.
 2. הנתבע מעולם לא היה חניך או מדריך של העמותה ועל כן נדרש לשלם שכר דירה עבור המגורים וקבלת השירותים בחווה אשא העמותה נושאת בהוצאתיה.


הפרת הסכם השכירות ע"י הנתבע

 1. ביום 01.01.2019 נחתם בין התובעת לבין הנתבע, הסכם שכירות בלתי מוגנת (להלן: "ההסכם") להשכרת קראוון במתחם החווה בו פועלת התובעת (להלן: "המושכר").
 2. תקופת השכירות על-פי ההסכם הנה לשנה אחת בלבד, מיום 01.01.2019 ועד ליום 31.12.2019 (להלן: "תקופת השכירות") וזאת לפי סעיף 5.1. להסכם.
  מצ"ב העתק ההסכם, מסומן כנספח ג'.
 1. נכון ליום כתיבת כתב תביעה זה ועל אף שחלפה למעלה משנה ממועד סיום תקופת השכירות, הנתבע טרם התפנה מהמושכר.
 2. דמי השכירות שנקבעו בהסכם עמדו על סך 1,700 ₪ לחודש (סעיף 6.1.1 להסכם).
 3. במסגרת סעיף 6.1.2 להסכם, התחייב הנתבע לשאת על חשבונו בהוצאות מיסי הישוב, החלים על המחזיק במושכר בתקופת השכירות.
 4. דא עקא, עוד לא יבשה הדיו מחתימת הנתבע על הסכם השכירות והנתבע כבר מיהר להפר אותו בכך שלא העביר לידי התובעת את תשלומי שכר הדירה כמעט לחלוטין.


במה דברים אמורים

 1. על פני למעלה מ- 24 חודשים שבהם מתגורר הנתבע במושכר, שילם הנתבע רק בעבור שלושה (3) חודשי שכירות בודדים, בסך מצטבר של 5,500 ₪.
 2. כך, חובותיו של הנתבע כלפי התובעת תפחו והאמירו לכדי למעלה מ- 30,000 ₪ וכל בקשותיה של התובעת כלפי הנתבע שיכסה את חובותיו עלו בתוהו והוא הפנה לה כתף קרה.
  מצ"ב פירוט חובותיו שח הנתבע לתובעת, מסומן כנספח ד'.
 1. אין ספק שתפיסת הנכס ע"י הנתבע על אף שהסכם השכירות הסתיים ביום 31.12.2019 ואי תשלום דמי השכירות במשך תקופה מצטברת של למעלה מעשרים ואחד (21) חודשים, מהווים הפרות יסודיות של ההסכם, המקנות כל אחת מהן לתובעת, את הזכות לבטלו ולדרוש את פינויו המיידי של הנתבע מהמושכר.
 2. התובעת תטען, כי הנתבע הפר את ההסכם הפרות בוטות ויסודיות, היורדות לשורש ההסכם, אשר די בכל אחת מהן, כדי להעניק לה את סעד הפינוי המבוקש, קל וחומר ממשקלן המצטבר של ההפרות.
 3. הדגש חזור והדגש, מלבד הפרת סעיפי התמורה ואי תשלום שכר הדירה, הרי שתקופת השכירות הסתיימה ביום 31.12.2019 ועם זאת הנתבע מתבצר במושכר ומסרב לפנותו.


הוראות הסכם נוספות שהופרו

 1. סעיף 9 להסכם (ביטול ההסכם) קובע כי, "… רשאי כל אחד מהצדדים, לבטל הסכם זה בגין הפרה לא יסודית של תנאי מתנאי הסכם על ידי הצד שכנגד ובלבד שמסר על כך הודעה בכתב של 20 יום לצד שכנגד וההפרה לא תוקנה תוך התקופה כאמור.
  בנוסף רשאי כל אחד מהצדדים לבטל הסכם זה בכל מקרה בו הפר הצד שכנגד הפרה יסודית או הסכם זה ובלבד שנתן לצד שכנגד הודעה מוקדמת של 7 ימים וההפרה לא תוקנה תוך התקופה כאמור", ואולם על אף שהתובעת פעלה בהתאם לסעיף 9 שלעיל, הנתבע סירב לפנות את המושכר בכל תוקף.
 2. סעיף 10 להסכם (סיום תקופת השכירות ופינוי המושכר) קובע כי, "השוכר מתחייב לפנות את המושכר מייד בתום תקופת השכירות, או אם ידרוש המשכיר את פינוי המושכר בהתאם לסעיף 9 שלעיל, תוך 7 ימים מיום קבלת הודעת המשכיר…", ואולם הנתבע סירב לפנות את המושכר למרות כל דרישותיה של התובעת.
 3. סעיף 10.3 להסכם קובע כי: "מוסכם על השוכר, במידה שהשוכר יקבל הודעה מהמשכיר, יהיה עליו לפנות את הקראוון על ציודו בתוך 60 יום מיום קבלת ההודעה ולהפך, וללא יכולת ערעור בנושא" ואולם הנתבע סירב לפנות את המושכר למרות על דרישותיה של התובעת.
 4. ודוק. התובעת נותרה אל מול שוקת שבורה, שעה שלא קיבלה מהנתבע את תשלומי שכר הדירה וההוצאות הנלוות למושכר וכן לא יכלה להשכיר את המושכר לאחר.


מכתבי התראה בטרם הגשת התביעה דנן

 1. התובעת שלחה לנתבע באמצעות הח"מ מכתב התראה בטרם הגשת תביעה לפינוי מושכר ודרישת תשלום חובות שכר הדירה.
  מצ"ב העתק המכתב, מסומן כנספח ה'.
 1. הנתבע קיבל את מכתב ההתראה, אך סירב להשיב לו בכתב או בע"פ.


לסיכום

 1. מהאמור לעיל עולה, כי הנתבע עשה ועושה דין לעצמו, תוך הפרה בוטה של ההסכם, של דיני החוזים, עקרון תום הלב ודיני עשיית עושר ולא במשפט.
 2. כל יום שחולף מבלי שהנתבע מפנה את המושכר, מעצים את הנזק שנגרם כבר לתובעת, שכן הנתבע חדל לשלם דמי שכירות מזה כשנתיים, כאשר במקביל הוא ממשיך להחזיק בדירה שלא כדין, דבר המהווה פגיעה קשה בזכות הקניין של התובעת ונגרמים לה נזקים כספיים כבדים.
 3. כל טענות כתב תביעה זה הינן חילופיות או משלימות, בהתאם לעניין ולהדבק הדברים.
 4. לבית משפט נכבד זה, הסמכות המקומית לדון בתביעה, לנוכח מקום הימצאותו של הנכס וסמכות עניינית לנוכח מהותה של התביעה.
 5. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד:
  • לחייב את הנתבע לפנות את המושכר ולהחזיר את החזקה לידי התובעת כשהמושכר פנוי מכל אדם וחפץ ששייך לנתבע.
  • לחייב את הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט, שכר טרחת עו"ד בצרוף מע"מ כחוק.

 

_____________________

דרור הראל, עו"ד
ב"כ התובעת

משרדנו מייצג עמותה שמלבד תחום עיסוקה החינוכי, משכירה דירות בשטח שנמצא בבעלותה.

העמותה מפעילה מוסד חינוכי בתוך שטח גדול ובו נמצאות גם דירות להשכרה אשר מסיעות לעמותה בהכנסותיה הכספיות.

אחד מהדיירים שחתם על חוזה שכירות עם העמותה, הפר את החוזה ברגל גסה, סירב לשלם את תשלומי שכר הדירה עבור מגוריו בדירה ועל אף שחוזה השכירות הסתיים הוא סירב להתפנות מהדירה במשך זמן רב.

משרדנו הגיש לבית המשפט המוסמך תביעה לפינוי מושכר ותוך זמן קצר נתן בית המשפט הנכבד צו פינוי והדייר הסרבן הבין שמוטב לו להתפנות מהדירה בטרם משרדנו יפעיל כנגדו גם את רשויות האכיפה כגון הוצאה לפועל ומשטרת ישראל.

להלן דוגמה לכתב התביעה שהוגש:

תביעה לפינוי דירה

מהות התביעה: פינוי וסילוק יד

בבית משפט השלום – ירושלים

תיק מס' ____-____-________

 

בעניין: עמותת _____ (ע"ר) ______

ע"י ב"כ עוה"ד דרור הראל ושות', משרד עו"ד.
מרח' פרופ' הלל וחנן אופנהיימר 7, בנין לב המדע קומה 3, רחובות 7670107.
טל': 08-6384080 פקס': 08-6384083
(להלן: "התובעת")

– נגד –

________ ת.ז. _____
________, _____ ___
טל':
(להלן: "הנתבע")

בהתאם לפרק י"ב לתקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ט-2018, מתכבדת בזאת התובעת להגיש כתב תביעה לפינוי מושכר כנגד התובע.

התביעה בתמצית

עניינה של התביעה, בהפרת הסכם שכירות בלתי מוגנת בין התובעת (המשכירה) לבין הנתבע (השוכר).

לדאבונה הרב של התובעת, הנתבע הפר את התחייבויותיו לפי הסכם השכירות וזאת בלשון המעטה.

הנתבע תופס את המושכר על אף שהסכם השכירות הסתיים מזה למעלה משנה  ביום 31.12.2019, לא העביר לידי התובעת תשלומי שכר דירה בעבור למעלה מ- 21 חודשים והוא חב לה למעלה מ- 30,000 ₪ בגין תשלומי שכר דירה והוצאות תחזוקה שוטפות שאינו משלם כלל ועיקר.

הצדדים

 1. התובעת, עמותת __ (להלן: "העמותה"), הנה עמותה רשומה לפי חוק העמותות, התש"ם-1980 ומתמחה במתן חסות וקורת גג לנערים ונערות שאינם מתאימים למסגרת נורמטיבית ואינם מתאימים למערכות הקיימות בחוק.
  מצ"ב העתק תעודת רשם העמותות ואישור נהיל תקין, מסומנים כנספחים א'1 ו- א'2.
 1. העמותה מפעילה בית נערים ביישוב ___, אשר מעניק דיור חינם וטיפול חינוכי לנערים עד הגיעם לגיל 18.
  מצ"ב העתק חוזה החכירה של התובעת עם החטיבה להתיישבות, מסומן כנספח ב'.
 1. הנתבע הנו אדם פרטי בוגר אשר שירות צבאי אשר מתגורר במבנה השייך לעמותה, בכתובת שבכותרת.
 2. הנתבע מעולם לא היה חניך או מדריך של העמותה ועל כן נדרש לשלם שכר דירה עבור המגורים וקבלת השירותים בחווה אשא העמותה נושאת בהוצאתיה.


הפרת הסכם השכירות ע"י הנתבע

 1. ביום 01.01.2019 נחתם בין התובעת לבין הנתבע, הסכם שכירות בלתי מוגנת (להלן: "ההסכם") להשכרת קראוון במתחם החווה בו פועלת התובעת (להלן: "המושכר").
 2. תקופת השכירות על-פי ההסכם הנה לשנה אחת בלבד, מיום 01.01.2019 ועד ליום 31.12.2019 (להלן: "תקופת השכירות") וזאת לפי סעיף 5.1. להסכם.
  מצ"ב העתק ההסכם, מסומן כנספח ג'.
 1. נכון ליום כתיבת כתב תביעה זה ועל אף שחלפה למעלה משנה ממועד סיום תקופת השכירות, הנתבע טרם התפנה מהמושכר.
 2. דמי השכירות שנקבעו בהסכם עמדו על סך 1,700 ₪ לחודש (סעיף 6.1.1 להסכם).
 3. במסגרת סעיף 6.1.2 להסכם, התחייב הנתבע לשאת על חשבונו בהוצאות מיסי הישוב, החלים על המחזיק במושכר בתקופת השכירות.
 4. דא עקא, עוד לא יבשה הדיו מחתימת הנתבע על הסכם השכירות והנתבע כבר מיהר להפר אותו בכך שלא העביר לידי התובעת את תשלומי שכר הדירה כמעט לחלוטין.


במה דברים אמורים

 1. על פני למעלה מ- 24 חודשים שבהם מתגורר הנתבע במושכר, שילם הנתבע רק בעבור שלושה (3) חודשי שכירות בודדים, בסך מצטבר של 5,500 ₪.
 2. כך, חובותיו של הנתבע כלפי התובעת תפחו והאמירו לכדי למעלה מ- 30,000 ₪ וכל בקשותיה של התובעת כלפי הנתבע שיכסה את חובותיו עלו בתוהו והוא הפנה לה כתף קרה.
  מצ"ב פירוט חובותיו שח הנתבע לתובעת, מסומן כנספח ד'.
 1. אין ספק שתפיסת הנכס ע"י הנתבע על אף שהסכם השכירות הסתיים ביום 31.12.2019 ואי תשלום דמי השכירות במשך תקופה מצטברת של למעלה מעשרים ואחד (21) חודשים, מהווים הפרות יסודיות של ההסכם, המקנות כל אחת מהן לתובעת, את הזכות לבטלו ולדרוש את פינויו המיידי של הנתבע מהמושכר.
 2. התובעת תטען, כי הנתבע הפר את ההסכם הפרות בוטות ויסודיות, היורדות לשורש ההסכם, אשר די בכל אחת מהן, כדי להעניק לה את סעד הפינוי המבוקש, קל וחומר ממשקלן המצטבר של ההפרות.
 3. הדגש חזור והדגש, מלבד הפרת סעיפי התמורה ואי תשלום שכר הדירה, הרי שתקופת השכירות הסתיימה ביום 31.12.2019 ועם זאת הנתבע מתבצר במושכר ומסרב לפנותו.


הוראות הסכם נוספות שהופרו

 1. סעיף 9 להסכם (ביטול ההסכם) קובע כי, "… רשאי כל אחד מהצדדים, לבטל הסכם זה בגין הפרה לא יסודית של תנאי מתנאי הסכם על ידי הצד שכנגד ובלבד שמסר על כך הודעה בכתב של 20 יום לצד שכנגד וההפרה לא תוקנה תוך התקופה כאמור.
  בנוסף רשאי כל אחד מהצדדים לבטל הסכם זה בכל מקרה בו הפר הצד שכנגד הפרה יסודית או הסכם זה ובלבד שנתן לצד שכנגד הודעה מוקדמת של 7 ימים וההפרה לא תוקנה תוך התקופה כאמור", ואולם על אף שהתובעת פעלה בהתאם לסעיף 9 שלעיל, הנתבע סירב לפנות את המושכר בכל תוקף.
 2. סעיף 10 להסכם (סיום תקופת השכירות ופינוי המושכר) קובע כי, "השוכר מתחייב לפנות את המושכר מייד בתום תקופת השכירות, או אם ידרוש המשכיר את פינוי המושכר בהתאם לסעיף 9 שלעיל, תוך 7 ימים מיום קבלת הודעת המשכיר…", ואולם הנתבע סירב לפנות את המושכר למרות כל דרישותיה של התובעת.
 3. סעיף 10.3 להסכם קובע כי: "מוסכם על השוכר, במידה שהשוכר יקבל הודעה מהמשכיר, יהיה עליו לפנות את הקראוון על ציודו בתוך 60 יום מיום קבלת ההודעה ולהפך, וללא יכולת ערעור בנושא" ואולם הנתבע סירב לפנות את המושכר למרות על דרישותיה של התובעת.
 4. ודוק. התובעת נותרה אל מול שוקת שבורה, שעה שלא קיבלה מהנתבע את תשלומי שכר הדירה וההוצאות הנלוות למושכר וכן לא יכלה להשכיר את המושכר לאחר.


מכתבי התראה בטרם הגשת התביעה דנן

 1. התובעת שלחה לנתבע באמצעות הח"מ מכתב התראה בטרם הגשת תביעה לפינוי מושכר ודרישת תשלום חובות שכר הדירה.
  מצ"ב העתק המכתב, מסומן כנספח ה'.
 1. הנתבע קיבל את מכתב ההתראה, אך סירב להשיב לו בכתב או בע"פ.


לסיכום

 1. מהאמור לעיל עולה, כי הנתבע עשה ועושה דין לעצמו, תוך הפרה בוטה של ההסכם, של דיני החוזים, עקרון תום הלב ודיני עשיית עושר ולא במשפט.
 2. כל יום שחולף מבלי שהנתבע מפנה את המושכר, מעצים את הנזק שנגרם כבר לתובעת, שכן הנתבע חדל לשלם דמי שכירות מזה כשנתיים, כאשר במקביל הוא ממשיך להחזיק בדירה שלא כדין, דבר המהווה פגיעה קשה בזכות הקניין של התובעת ונגרמים לה נזקים כספיים כבדים.
 3. כל טענות כתב תביעה זה הינן חילופיות או משלימות, בהתאם לעניין ולהדבק הדברים.
 4. לבית משפט נכבד זה, הסמכות המקומית לדון בתביעה, לנוכח מקום הימצאותו של הנכס וסמכות עניינית לנוכח מהותה של התביעה.
 5. אשר על כן, מתבקש בית המשפט הנכבד:
  • לחייב את הנתבע לפנות את המושכר ולהחזיר את החזקה לידי התובעת כשהמושכר פנוי מכל אדם וחפץ ששייך לנתבע.
  • לחייב את הנתבע לשלם לתובעת הוצאות משפט, שכר טרחת עו"ד בצרוף מע"מ כחוק.

_____________________

דרור הראל, עו"ד
ב"כ התובעת

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן