דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

פירוק חברה בע"מ

פירוק חברה בע"מ

מחפש עורך דין עסקי מיומן שידאג לפירוק חברה בע"מ שבבעלותך ביעילות ובזריזות?

שמי דרור הראל ואני עורך דין עסקי משנת 2008, בוגר תואר שני במנהל עסקים ובין היתר אני מתמחה בפירוק חברה בע"מ.

פירוק חברה בע"מ שנמצאת בבעלותך אך אין בה יותר צורך יחסוך לך תשלום אגרות שנתיות לרשם החברות ויקנה לך שקט נפשי. בעל מניות שטרם דאג לפירוק החברה בע"מ שלו, צריך לדעת שכל עוד החברה פעילה ולא מחוקה, היא חשופה לתביעות משפטיות ולחובות אגרה שנצברים.

פירוק חברה בע"מ היא הפעולה הנכונה להסרת הדאגות לחברה ישנה שאתה עדיין מחזיק ברשותך מכוח העבר וכך ניתן להמשיך בחיים בביטחון וללא צבירת חובות.

אתה מוזמן לפנות אלי לייעוץ ללא התחייבות ולקבלת הצעת מחיר הוגנת לטיפול בפירוק חברה בע"מ וליווי אישי שלי לכל אורך הדרך בהצלחה ובבטחה חייג 08-6384080 או השאר פרטים בדף צור קשר ונשוב אליך בהקדם.

מהו פירוק חברה בע"מ?

פירוק חברה הנו הליך משפטי, אשר מתנהל מול רשם החברות ובסופו החברה מתחסלת והרישום שלה ברשם החברות נמחק.

ישנן שתי אפשרויות לפירוק של חברה בע"מ– אפשרות אחת הנה פירוק של חברה בע"מ בהליך שנקרא "פירוק מרצון" על ידי בעלי המניות של החברה.
כיום ההליך פשוט יותר מכפי שהיה בעבר וזאת לאור תיקון לחוק החברות מיום 15.9.19, אשר קבע הליכי פירוק חדשים ויעילים יותר.
כיום ההליך יחסית קצר בעל שני שלבים בלבד, ללא צורך בפרסום ברשומות (הפרסום נעשה על ידי רשם החברות) וללא צורך בתשלום אגרה.
אפשרות שניה הינה פירוק על ידי בית המשפט.

פירוק חברה בע"מ על ידי בית המשפט -על פי פקודת החברות ישנן 4 עילות לפירוק חברה בע"מ: החברה קיבלה החלטה מיוחדת שהיא תפורק על ידי בית המשפט; החברה לא התחילה בעסקיה תוך שנה לאחר שהתאגדה או שהפסיקה את עסקיה למשך שנה; החברה הפכה לחדלת פירעון; בית המשפט סבור שמן הצדק ומן היושר שהחברה תפורק.
העילה האחרונה מאפשרת לבית המשפט להורות על פירוק חברה מסיבות שונות, כך למשל במקרה שבו חברה מתנהלת בניגוד לדין.

פירוק חברה בע"מ מרצון על ידי בעלי מניות– סעיף 342 לחוק החברות מסדיר את הליכי הפירוק מרצון של חברה בע"מ (סעיף זה נוסף לאחרונה, בתיקון לחוק החברות מיום 15.9.19 ובכך החליף את הליכי הפירוק מרצון על פי פקודת החברות).

כיום, פירוק חברה בע"מ מרצון מתאפשר בשני שלבים בלבד, הדרישה לפרסום ברשומות בוטלה וזו מתבצעת על ידי רשם החברות בעצמו וללא כל צורך בתשלום אגרה.

כמו כן בתיקון לחוק נוסף הליך פירוק של חברה בע"מ מרצון במסלול מקוצר לחברות בע"מ שאינן פעילות והוא כולל הגשת מסמכים בשלב אחד בלבד.

הליך של פירוק חברה בע"מ מרצון על ידי בעלי המניות

  1. בעלי המניות בחברה בע"מ נדרשים לכנס אסיפה כללית ולקבל החלטה על פירוק החברה מרצון ועל מינוי נאמן לחברה, וזאת לאחר שניתן תצהיר כושר פירעון על ידי הדירקטורים בחברה, ליתר דיוק בתוך 90 ימים מיום שניתן התצהיר.

להזמנה לאספה יש לצרף את תצהיר כושר הפירעון, את ההודעה על פירוק מרצון ומינוי נאמן ולהגישו בתוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה בדבר פירוק החברה מרצון.
להודעה זו יש לצרף תצהיר כושר פירעון אשר ניתן על ידי כל או רוב הדירקטורים בחברה ומאומתת על ידי עורך דין.
בתצהיר כושר פירעון של חברה בע"מ, הדירקטורים מצהירים, כי הם בדקו היטב את עסקי החברה והם סבורים, כי החברה יכולה לפרוע את חובותיה במלואם בתוך שנה לאחר תחילת פירוק החברה.

 

  1. לאחר פירוק החברה בע"מ מכלל נכסיה, פירעון חובותיה, הסרת שעבודים, חלוקת נכסים וסגירת תיקים ברשויות השונות, סגירת חשבון בנק ועוד, על הנאמן להכין דו"ח סופי ולהגישו לאישור האספה הכללית של החברה.
    לאחר מכן על הנאמן להודיע לרשם החברות על כך שכונסה האספה, וכן לצרף את הדו"ח המסכם של המפרק.
    יש להכין נוסח של הזמנה לאספה ולהגישה לרשם החברות.
    ההזמנה צריכה להתפרסם לפחות 30 ימים לפני המועד שנקבע לכינוס האספה ולכן חשוב מאוד לשים לב למועדים.

על ההזמנה לכלול את הפרטים הבאים – שם הנאמן וחתימתו, מועד, שעה ומקום קיום האספה, פירוט בדבר סדר יומה של האספה הכולל דיון בדו"ח המסכם של הנאמן והחלטה כיצד לנהוג במסמכי החברה המנויים בסעיף 124 לחוק החברות ובמסמכי הנאמן לאחר חיסול החברה.

בשלב הסופי הנאמן יגיש לרשם הודעה בדבר הצגת הדו"ח המסכם בפני האספה הכללית וזאת בתוך 7 ימים מיום הצגת הדוח המסכם בפני האספה הכללית.

על המפרק לצרף להודעה את פרוטוקול האספה הכללית והעתק הדוח המסכם שהוצג באספה.
בדוח המסכם שצורף להודעה יצוין כי כל נכסי החברה מומשו, כל התחייבויותיה סולקו, והחברה פרעה מלוא חובותיה/ פרעה מלוא חובותיה למעט חובות אגרה לרשם החברות אשר יוסדרו בטרם חיסול החברה.

פטור מאגרה בפירוק חברה בע"מ

חברה בע"מ שנמצאת בהליך של פירוק מרצון צריכה להסדיר את מלוא חובותיה לרבות חובות לרשם החברות.
בטרם תשלום חובות אלה, רצוי ומומלץ לבדוק האם החברה זכאית לפטור מתשלום אגרה.

במסגרת הליך הפירוק מרצון של חברה בע"מ, ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מתשלום אגרה שנתית באופן רטרואקטיבי, לצורך כך יש לוודא כי החברה סגרה את כל תיקיה ברשויות המס ואת חשבון הבנק הרשום על שמה.

צרו קשר

השאירו פרטים ונחזור
אליכם בהקדם!

עו"ד דרור הראל

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן