דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

כתב הגנה

עורך דין לכתב הגנה

שלום רב, שמי דרור הראל ואני עו"ד שמתמחה בייצוג משפטי ובניסוח כתבי טענות כגון כתב הגנה לבית המשפט.

אם קיבלת כתב תביעה כנגדך אשר כולל עילות תביעה, נימוקים וסעדים שמבוקשים על ידי התובע מבית המשפט, יש להגיש כתב הגנה ולהתגונן בתוך המועדים הקבועים בחוק.

דוגמא לטענות הגנה כלליות בכתב הגנה:

 1. כל טענה ו/או עובדה שלא הוכחשה בכתב הגנה זה במפורש, מוכחשת בזאת.
 2. אין לראות בכל טענה ו/או עובדה בכתב הגנה זה משום הודאה כלשהי בטענות הנטענות בתביעה.
 3. טענות הנתבע בכתב הגנה זה תיטענה במצטבר או לחילופין, הכל בהתאם להקשר הדברים ו/או הדבקם.

על כתב הגנה לכלול הכחשות לטענות שהנתבע כופר בהן ומנגד, לנמק את העובדות והנסיבות כפי שקרו לשיטתו ואשר תומכות בטענותיו לרבות צירוף מסמכים וראיות אשר מחזקים ותומכים בטענות הנתבע.

דוגמא להכחשת סעיף ספציפי וטיעון מנגד:

 1. האמור בסעיף 2 לכתב התביעה מוכחש מכל וכל והנתבע יטען שההפך הוא הנכון שכן הוא זה שנגרמו לו נזקים אדירים ומשמעותיים. לא בכדי התובעת לא צירפה לתביעתה כל צרופות אשר מעידות על כמות ואיכות עבודתה, נזקיה או התנהלותה וזאת מפני שאין לה מה להראות שכן היא זו שהפרה את ההסכם ומעולם עשתה את עבודתה.


כל אדם אשר הוגשה נגדו תביעה יכול ואף צריך להגיש כתב הגנה,
מאחר שכתב ההגנה הינו ההזדמנות האחת והיחידה של הנתבע לשטוח את טענותיו בפני בית המשפט במטרה לנסות ולהפריך את טענות התובע בטרם יתקבל פסק דינו כנגדו בהעדר הגנה.

לפיכך יש חשיבות רבה לניסוח נכון של כתב הגנה, להעלאת כל הסוגיות העובדתיות והמשפטיות החשובות והרלבנטיות לעניין, ומכאן גם נובעת החשיבות של היוועצות עם עורך דין שמתמחה בכך, בטרם הגשת כתב הגנה.

באם הנתבע לא יגיש כתב הגנה, בית המשפט עלול ליתן נגדו פסק דין אך ורק בהסתמך על הטענות שבכתב התביעה.

לכתב ההגנה ניתן לצרף הודעת לצד שלישי, תביעה שכנגד נגד התובע ולהעלות טענות לרבות טענות קיזוז, טענות מקדמיות כגון השתק, שיהוי, התיישנות, חוזה אחיד ועוד, אשר עשויות לסייע לנתבע בהגנתו.

דוגמא לטענת קיזוז בכתב הגנה

 1. העובדות המפורטות בהרחבה בפרק העובדתי לעיל בדבר התנהלות התובעת מקימות לנתבע עילות משפטיות כלפי התובעת ומזכות אותו בסעדים משפטיים הניתנים לקיזוז.
 2. לנוכח התנהלות התובעת והזלזול שהפגינה כלפי הנתבע במילוי התחייבויותיה על-פי ההסכם, דבר שללא כל ספק גרם לסגירת העסק שלו, זכאי הנתבע לקבל מהתובעת סך של 45,000 ₪ בצירוף מע"מ, כפי שיפורט להלן:

6.1. סך של 45,000  ₪ הם התשלומים ששולמו על-ידי הנתבע לתובעת (4,500 ₪ בכל חודש X 10 חודשים) בעבור התחייבותה של התובעת לספק את השירותים שבהסכם.
בפועל, לא סופקו השירותים כלל ועיקר.

דוגמא להודעת צד שלישי בכתב הגנה

נניח שאדם בשם יאיר (התובע) הגיש לבית המשפט כתב תביעה על סך 20,000 ₪ כנגד אסף (הנתבע) מפני שרכש ממנו מלאי של משקפי שמש שהתגלו תוך זמן קצר כמזויפים.
אסף קיבל את כתב התביעה ועליו להגיש בתגובה כתב הגנה שבו יפרט את טיעוניו וגרסתו לדברים.
אחת מטענותיו העיקריות של אסף הנה שהוא רכש בעצמו את מלאי משקפי השמש מיוסי היבואן (צד שלישי) אשר הבטיח לו שהמשקפיים מקוריות ואף הציג בפניו מסמכים שהתגלו בדיעבד כמזויפים.
לכן יוסי הוא זה שהטעה את אסף והוא זה שצריך לתת את הדין בפני בית המשפט ולשאת בפיצוי בגין הנזקים שגרם להם לצדדים.
ככל בית המשפט יקבל את גרסתו של אסף הנתבע, הוא רשאי לפסוק כנגד יוסי, על אף שיאיר התובע הגיש את תביעתו המקורית כנגד אסף כאמור.

דוגמא לתביעה שכנגד במסגרת כתב הגנה

הפעם יאיר תובע את אסף מפני שלפי ההסכם ביניהם, כמות זוגות המשקפיים עליה שילם הנה 1,000 זוגות בעוד שאסף סיפק לו בפועל רק 900 זוגות.
סכום התביעה הנו 10,000 ₪. אסף הגיש כתב הגנה ובנוסף כתב תביעה שכנגד (נגד יאיר) בטענה שכאשר הגיע יאיר לאסוף את ההזמנה מבית העסק שלו, הוא פגע בדלת חשמלית וגרם לה לנזק גדול בסך 15,000 ₪.
על כן, ככל ששתי התביעות יוכחו, הרי שלבסוף בית המשפט יוכל לפסוק על יאיר לשלם לאסף סך 5,000 ₪, על אף שיאיר הוא זה שפתח את ההליך.

דוגמא לטענת חוזה אחיד ותנאים מקפחים בכתב הגנה

ככל שכתב התביעה מבוסס על טענה להפרות הוראות חוזה שהנו בגדר חוזה אחיד, מומלץ מאוד להתייחס לכך בכתב ההגנה כך:

 1. ההסכם שבין הצדדים, הינו חוזה אחיד, ויתרה מכך, חוזה המכיל תנאים מקפחים.
 2. עוד נעיר, כי ספק האם ההסכם מהווה חוזה משוכלל בין הצדדים. ונבאר:
  • "ההסכם" כה מורכב עד שלא ניתן לגזור ידיעה או "מסויימות" של המשתמש.
  • הנוסח בהסכם עמום, בעל דו משמעות, וכלל לא ניתן לפנות למישהו אצל התובעת לצורך קבלת הסבר או הבהרות לגבי סעיפי ההסכם.
 1. ההסכם אינו מחייב בשל היעדר גמירות דעת ו/או מסוימות.
 2. הלכה פסוקה היא, כי יש להרחיב את היקף תחולתו של 'חוק החוזים האחידים', בין היתר, באופן שיגן על אלה המתקשרים בהסכמים ותקנונים למיניהם מול גופים וחברות גדולות, הסכמים העונים על הגדרת "חוזה אחיד".
 3. ברור, כי באופן ניסוחו של ההסכם, בשים לב למכלול תנאיו, יש כדי להביא לקיפוח המתקשרים בו עם הצד המנסח וליתרון בלתי הוגן.

בשנת 2018 חלה רפורמה משמעותית בתקנות סדר הדין האזרחי והותקנו התקנות החדשות – תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ח – 2018 (להלן: "התקנות").

בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות ישנם 2 מסלולים להגשת תביעה אזרחית:

מסלול 1 – כתב הגנה בסדר דין רגיל

במסלול הרגיל כתב הגנה יש להגיש בתוך 60 ימים.                        

התקנות קובעות כמו כן כיצד יש לנסח את כתב ההגנה ומה עליו להכיל. על כתב ההגנה לכלול 3 חלקים:

 1. כותרת – הכותרת תכלול התייחסות לערכאה השיפוטית שאליה הוגש כתב התביעה; מס' התיק בבית ה משפט; שם התובע ועורך דינו ופרטיהם; פרטי הנתבע ומס' הזהות שלו; פרטי עורך הדין של הנתבע; מען ופרטי התקשרות של הנתבע ועורך דינו; יש לציין את הנתבע הוא פסול דין, קטין או תאגיד; המועד האחרון להגשת כתב ההגנה.
 2. תמצית טענות – בחלק זה יש להתייחס לטענות מקדמיות, באם ישנן, תמצית טענות ההגנה בהתייחס לעילות התביעה, טיעונים לעניין הסעד המבוקש. חלק זה של כתב הטענות לא יעלה על 2-3 עמודים, תלוי אם הוגש לבית משפט השלום או המחוזי.
 3. פירוט הטענות – בחלק זה יש לפרט את העובדות שבבסיס טענות ההגנה.
  חשוב להכחיש בצורה ברורה ומפורשת טענות בכתב התביעה שכן אחרת ייחשב הנתבע כמי שמודה בהן (הוראה זו אינה חלה על שיעור דמי הנזק, אשר מוחזק כשנוי במחלוקת).
  חלק זה של כתב הטענות לא יעלה על 9-12 עמודים, תלוי אם הוגש לבית משפט השלום או המחוזי.

*טענות מקדמיות – חשוב לשים לב, כי טענה מקדמית שלא נטענה בכתב ההגנה לא ניתן יהא לטעון אותה בשלב מאוחר יותר, למעט אם ניתנה לכך רשות מאת בית המשפט.

מסלול 2 – כתב הגנה בסדר דין מהיר

תקנה 78 לתקנות קובעת באילו מקרים ניתן להגיש תובענה בסדר דין מהיר ואלו בהם בתמצית – תביעה שהסכום שלה או שווי הנושא שלה אינו עולה על 75,000 ₪ (מגבלה זו אינה חלה על תובענה ייצוגית ותובענה לפי חוק פיצויים לנפגעי ת"ד); תובענה לפינוי מושכר.
לבית המשפט יש כמו כן שק"ד להעביר תובענה למסלול דיון מהיר ולהפך.

כתב הגנה בסדר דין מהיר יוגש בתוך 45 ימים מהמועד שבו הנתבע קיבל לידו את כתב התביעה.

לכתב ההגנה במסלול זה יש לצרף תצהיר לאימות העובדות המתוארות בכתב ההגנה ובמידת הצורך גם חוות דעת מומחה.
כמו כן יש לצרף רשימה של המסמכים הנוגעים לעניין ולצרף כל מסמך שיש ברשותו ובהישג ידו של הנתבע ובמידה שאינו ברשותו או בהישג ידו, יש לפרט את הסיבות לכך.

במסלול זה  לא ניתן להגיש הודעת צד ג', אלא ברשות בית המשפט.

הגשת כתב הגנה והודעה לצד שלישי

כאמור בסדר דין רגיל ניתן לצרף לכתב ההגנה הודעה לצד שלישי ובסדר דין מהיר רק באישור בית משפט.
הודעה לצד שלישי רלבנטית מקום בו הנתבע סבור, כי הוא זכאי להשתתפות, שיפוי או ביצוע פעולה כלשהי מאותו צד שלישי בנוגע לסעד הנתבע ממנו או אם הצד השלישי קשור עובדתית או משפטית לסוגיה הנדונה בכתב התביעה.

הגשת כתב הגנה ותביעה שכנגד

עם הגשת כתב ההגנה ניתן להגיש גם תביעה שכנגד, אף כנגד גורם שאינו צד לתביעה המקורית.
דין תביעה זו כדין תביעה לכל דבר ועניין והיא עומדת בפני עצמה.

במסלול המהיר ניתן להגיש תביעה שכנגד רק בהתקיים תנאים מצטברים אלה: התביעה מוגשת כנגד בעלי הדין בתביעה המקורית, היא מוגשת בסדר דין מהיר, הנושא של התביעה המקורית והתביעה שכנגד הינו זהה או שנסיבותיהן זהות, אין התביעה שכנגד מוגבלת בסכום.

הגשת כתב הגנה בתביעות קטנות

לאחר שמוגשת תביעה קטנה בבית המשפט, מזכירות בית המשפט שולחת לצד הנתבע הזמנה לדין בצירוף כתב התביעה עצמו.
לנתבע בהליך זה יש 30 ימים להגיש כתב הגנה מטעמו.

לכתב ההגנה יש לצרף את כל המסמכים התומכים בטענות הנתבע והמצויים ברשותו.
עם זאת לבית המשפט יש שק"ד וביכולתו להתיר לנתבע בהליך זה להגיש מסמך שלא צורף לכתב ההגנה, באם בית המשפט סבור כי הוא נחוץ למתן פסק הדין או מכל סיבה חשובה אחרת.

לכתב הגנה בתביעות קטנות ניתן לצרף גם כתב תביעה שכנגד בעל הדין בתביעה המקורית וכן הודעה לצד שלישי.
יש לציין כי יש לשלם אגרה בעבור הגשת תביעה שכנגד או הודעה לצד שלישי.

באם לא יוגש כתב הגנה במועד, בית המשפט יכול ליתן פסק דין בהתבסס על כתב התביעה בלבד.
ואולם ניתן להגיש בתוך 30 ימים בקשה לביטול פסק הדין ו/או כל החלטה שניתנה במעמד צד אחד ולבית המשפט שק"ד באם לבטלה לרבות בכפוף לתנאים מסוימים או פסיקת הוצאות.

סוף דבר

לכתב הגנה הוא המסמך שבו ניתנת לנתבע ההזדמנות לשטוח את טענותיו ולהגיב לטענות שמועלות נגדו בכתב התביעה.
ישנה חשיבות רבה לדיוק בפרטים, לעריכה נכונה ומפורטת של הטענות, לכתיבה ברורה ומדויקת, לבחינת נחיצותן וקיומן של טענות מקדמיות, לבחינת הצורך בהגשת הודעה לצד שלישי או תביעה שכנגד.
כאמור, כתב ההגנה אמור להיות ענייני, מפורט, מקיף ולהתייחס לכל הטענות, עליו להיות ברור ונהיר ולעמוד בכללים הקבועים בתקנות.
לפיכך ישנה חשיבות מכרעת להתייעצות עם עורך דין וקבלת סיוע משפטי מקצועי בהכנת כתב ההגנה וזאת בכדי לשפר את עמדת הנתבע ולהעלות את סיכוייו לנצח או לכל הפחות להגיע עם הצד השני לפשרה הוגנת ומקובלת.

דוגמא לכתב הגנה קצר ובסיסי

כתב הגנה לדוגמא

מועד המצאה לנתבע: 20.06.2021
מועד אחרון להגשה: 04.08.2021
תאריך חתימת המסמך: 26.07.2021

בבית משפט השלום בירושלים                                                                                                                תאד"מ 1111-06-21


התובעת: שם החברה בע"מ ח.פ. 123456789
ע"י ב"כ עו"ד שם עורך הדין
משד' ___________  רמת גן
טל': __________________ 


-נגד –

הנתבע: שם הנתבע  ת.ז. 3456789123
ע"י ב"כ עו"ד דרור הראל (מ.ר. 49233)
מרח' אופנהיימר 7, רחובות 7670107
טל': 08-6384080  פקס: 08-6384083

טענות כלליות בכתב ההגנה:

 1. כל טענות התובעת בכתב התביעה מוכחשות.
 2. כל טענות כתב הגנה זה נטענות באופן חלופי, אלא אם הן מצטברות.
 3. כל טענה פוזיטיבית הנטענת לצד הכחשה, נטענת מבלי לגרוע מן ההכחשה שבצידה.


תמצית הטענות בכתב ההגנה

 1. בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את כתב התביעה שהגישה התובעת, בהיותו מוגש בחוסר תום לב משווע מאחר שידוע לתובעת _____ וכפי שיוכח, אין בכתב התביעה כל בסיס עובדתי או משפטי והתובעת הנה חברה כוחנית ואגרסיבית ועושה שימוש לרעה בהליכי משפט.
 2. בסיומו של הליך ובהסתמך על האמור בכתב הגנה זה, יתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את תביעת התובעת ולחייב אותה בהוצאות ריאליות וכן בשכר טרחת עו"ד הנתבע והכל בתוספת הפרשי הצמדה, ריבית ומע"מ כדין וזאת בגין הצורך לנהל הליכים משפטיים יקרים שהתובעת ידעה ויודעת, כי אין מקום לקיימם.
 3. בניגוד גמור לאמור בסעיף 5 בכתב התביעה, הנתבע מעולם לא קיבל כל פניה ו/או את מכתב ההתראה שצורף לכתב התביעה.
  בנוסף, התובעת לא צרפה אסמכתא ואישור מסירה של דואר רשום.


פירוט הטענות בכתב ההגנה

 1. מוכחש האמור בסעיפים 4 ו- 7 לכתב התביעה ומבלי לגרוע בכלליות ההכחשה יוסיף הנתבע ויטען כדלקמן:

18.1. הנתבע הנו ________.

18.2. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה, יוסיף הנתבע ויטען, כי בניגוד גמור לטענת התובעת הרי שביום 14.02.2021 עת _____________.

 1. הנתבע יוסיף ויטען כי נטל הוכחת התביעה מוטל על התובעת מאחר שלתובעת הייתה האפשרות לדעת את הנסיבות אשר הביאו להיווצרות הנזק שגרם כאשר __________.
 2. לחלופין התאונה ארעה בשל רשלנותו ו/או חוסר זהירותו של נציג התובעת וזאת מן הטעמים המפורטים להלן:

20.1. נציג התובעת לא ______.

  21. מוכחש כל האמור בכתב התביעה, מוכחשים הנזקים הנטענים, מוכחש דו"ח השמאי על ממצאיו ומסקנותיו.
  22. הנתבע מכיר בסמכותו העניינית והמקומית של בית המשפט הנכבד.
  23. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את התביעה ולחייב את התובעת לשלם לנתבע הוצאות משפט.
  24. לאור כל האמור בכתב הגנה זה מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את התביעה על כל רכיביה.
  25. כן מתבקש בית המשפט הנכבד להשית על התובעת חיוב בגין הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד ומע"מ כדין בצירוף הפרשי                    הצמדה וריבית עד ליום התשלום בפועל.

__________________

דרור הראל, עו"ד

ב"כ הנתבע

שלום רב, שמי דרור הראל ואני עו"ד שמתמחה בייצוג משפטי ובניסוח כתבי טענות כגון כתב הגנה לבית המשפט.

אם קיבלת כתב תביעה כנגדך אשר כולל עילות תביעה, נימוקים וסעדים שמבוקשים על ידי התובע מבית המשפט, יש להגיש כתב הגנה ולהתגונן בתוך המועדים הקבועים בחוק.

דוגמא לטענות הגנה כלליות בכתב הגנה:

 1. כל טענה ו/או עובדה שלא הוכחשה בכתב הגנה זה במפורש, מוכחשת בזאת.
 2. אין לראות בכל טענה ו/או עובדה בכתב הגנה זה משום הודאה כלשהי בטענות הנטענות בתביעה.
 3. טענות הנתבע בכתב הגנה זה תיטענה במצטבר או לחילופין, הכל בהתאם להקשר הדברים ו/או הדבקם.

על כתב הגנה לכלול הכחשות לטענות שהנתבע כופר בהן ומנגד, לנמק את העובדות והנסיבות כפי שקרו לשיטתו ואשר תומכות בטענותיו לרבות צירוף מסמכים וראיות אשר מחזקים ותומכים בטענות הנתבע.

דוגמא להכחשת סעיף ספציפי וטיעון מנגד:

 1. האמור בסעיף 2 לכתב התביעה מוכחש מכל וכל והנתבע יטען שההפך הוא הנכון שכן הוא זה שנגרמו לו נזקים אדירים ומשמעותיים. לא בכדי התובעת לא צירפה לתביעתה כל צרופות אשר מעידות על כמות ואיכות עבודתה, נזקיה או התנהלותה וזאת מפני שאין לה מה להראות שכן היא זו שהפרה את ההסכם ומעולם עשתה את עבודתה.


כל אדם אשר הוגשה נגדו תביעה יכול ואף צריך להגיש כתב הגנה,
מאחר שכתב ההגנה הינו ההזדמנות האחת והיחידה של הנתבע לשטוח את טענותיו בפני בית המשפט במטרה לנסות ולהפריך את טענות התובע בטרם יתקבל פסק דינו כנגדו בהעדר הגנה.

לפיכך יש חשיבות רבה לניסוח נכון של כתב הגנה, להעלאת כל הסוגיות העובדתיות והמשפטיות החשובות והרלבנטיות לעניין, ומכאן גם נובעת החשיבות של היוועצות עם עורך דין שמתמחה בכך, בטרם הגשת כתב הגנה.

באם הנתבע לא יגיש כתב הגנה, בית המשפט עלול ליתן נגדו פסק דין אך ורק בהסתמך על הטענות שבכתב התביעה.

לכתב ההגנה ניתן לצרף הודעת לצד שלישי, תביעה שכנגד נגד התובע ולהעלות טענות לרבות טענות קיזוז, טענות מקדמיות כגון השתק, שיהוי, התיישנות, חוזה אחיד ועוד, אשר עשויות לסייע לנתבע בהגנתו.

דוגמא לטענת קיזוז בכתב הגנה

 1. העובדות המפורטות בהרחבה בפרק העובדתי לעיל בדבר התנהלות התובעת מקימות לנתבע עילות משפטיות כלפי התובעת ומזכות אותו בסעדים משפטיים הניתנים לקיזוז.
 2. לנוכח התנהלות התובעת והזלזול שהפגינה כלפי הנתבע במילוי התחייבויותיה על-פי ההסכם, דבר שללא כל ספק גרם לסגירת העסק שלו, זכאי הנתבע לקבל מהתובעת סך של 45,000 ₪ בצירוף מע"מ, כפי שיפורט להלן:

6.1. סך של 45,000  ₪ הם התשלומים ששולמו על-ידי הנתבע לתובעת (4,500 ₪ בכל חודש X 10 חודשים) בעבור התחייבותה של התובעת לספק את השירותים שבהסכם.
בפועל, לא סופקו השירותים כלל ועיקר.

דוגמא להודעת צד שלישי בכתב הגנה

נניח שאדם בשם יאיר (התובע) הגיש לבית המשפט כתב תביעה על סך 20,000 ₪ כנגד אסף (הנתבע) מפני שרכש ממנו מלאי של משקפי שמש שהתגלו תוך זמן קצר כמזויפים.
אסף קיבל את כתב התביעה ועליו להגיש בתגובה כתב הגנה שבו יפרט את טיעוניו וגרסתו לדברים.
אחת מטענותיו העיקריות של אסף הנה שהוא רכש בעצמו את מלאי משקפי השמש מיוסי היבואן (צד שלישי) אשר הבטיח לו שהמשקפיים מקוריות ואף הציג בפניו מסמכים שהתגלו בדיעבד כמזויפים.
לכן יוסי הוא זה שהטעה את אסף והוא זה שצריך לתת את הדין בפני בית המשפט ולשאת בפיצוי בגין הנזקים שגרם להם לצדדים.
ככל בית המשפט יקבל את גרסתו של אסף הנתבע, הוא רשאי לפסוק כנגד יוסי, על אף שיאיר התובע הגיש את תביעתו המקורית כנגד אסף כאמור.

דוגמא לתביעה שכנגד במסגרת כתב הגנה

הפעם יאיר תובע את אסף מפני שלפי ההסכם ביניהם, כמות זוגות המשקפיים עליה שילם הנה 1,000 זוגות בעוד שאסף סיפק לו בפועל רק 900 זוגות.
סכום התביעה הנו 10,000 ₪. אסף הגיש כתב הגנה ובנוסף כתב תביעה שכנגד (נגד יאיר) בטענה שכאשר הגיע יאיר לאסוף את ההזמנה מבית העסק שלו, הוא פגע בדלת חשמלית וגרם לה לנזק גדול בסך 15,000 ₪.
על כן, ככל ששתי התביעות יוכחו, הרי שלבסוף בית המשפט יוכל לפסוק על יאיר לשלם לאסף סך 5,000 ₪, על אף שיאיר הוא זה שפתח את ההליך.

דוגמא לטענת חוזה אחיד ותנאים מקפחים בכתב הגנה

ככל שכתב התביעה מבוסס על טענה להפרות הוראות חוזה שהנו בגדר חוזה אחיד, מומלץ מאוד להתייחס לכך בכתב ההגנה כך:

 1. ההסכם שבין הצדדים, הינו חוזה אחיד, ויתרה מכך, חוזה המכיל תנאים מקפחים.
 2. עוד נעיר, כי ספק האם ההסכם מהווה חוזה משוכלל בין הצדדים. ונבאר:
  • "ההסכם" כה מורכב עד שלא ניתן לגזור ידיעה או "מסויימות" של המשתמש.
  • הנוסח בהסכם עמום, בעל דו משמעות, וכלל לא ניתן לפנות למישהו אצל התובעת לצורך קבלת הסבר או הבהרות לגבי סעיפי ההסכם.
 1. ההסכם אינו מחייב בשל היעדר גמירות דעת ו/או מסוימות.
 2. הלכה פסוקה היא, כי יש להרחיב את היקף תחולתו של 'חוק החוזים האחידים', בין היתר, באופן שיגן על אלה המתקשרים בהסכמים ותקנונים למיניהם מול גופים וחברות גדולות, הסכמים העונים על הגדרת "חוזה אחיד".
 3. ברור, כי באופן ניסוחו של ההסכם, בשים לב למכלול תנאיו, יש כדי להביא לקיפוח המתקשרים בו עם הצד המנסח וליתרון בלתי הוגן.

בשנת 2018 חלה רפורמה משמעותית בתקנות סדר הדין האזרחי והותקנו התקנות החדשות – תקנות סדר הדין האזרחי, התשע"ח – 2018 (להלן: "התקנות").

בהתאם לתקנות סדר הדין האזרחי החדשות ישנם 2 מסלולים להגשת תביעה אזרחית:

מסלול 1 – כתב הגנה בסדר דין רגיל

במסלול הרגיל כתב הגנה יש להגיש בתוך 60 ימים.
התקנות קובעות כמו כן כיצד יש לנסח את כתב ההגנה ומה עליו להכיל. על כתב ההגנה לכלול 3 חלקים:

 1. כותרת – הכותרת תכלול התייחסות לערכאה השיפוטית שאליה הוגש כתב התביעה; מס' התיק בבית ה משפט; שם התובע ועורך דינו ופרטיהם; פרטי הנתבע ומס' הזהות שלו; פרטי עורך הדין של הנתבע; מען ופרטי התקשרות של הנתבע ועורך דינו; יש לציין את הנתבע הוא פסול דין, קטין או תאגיד; המועד האחרון להגשת כתב ההגנה.
 2. תמצית טענות – בחלק זה יש להתייחס לטענות מקדמיות, באם ישנן, תמצית טענות ההגנה בהתייחס לעילות התביעה, טיעונים לעניין הסעד המבוקש. חלק זה של כתב הטענות לא יעלה על 2-3 עמודים, תלוי אם הוגש לבית משפט השלום או המחוזי.
 3. פירוט הטענות – בחלק זה יש לפרט את העובדות שבבסיס טענות ההגנה.
  חשוב להכחיש בצורה ברורה ומפורשת טענות בכתב התביעה שכן אחרת ייחשב הנתבע כמי שמודה בהן (הוראה זו אינה חלה על שיעור דמי הנזק, אשר מוחזק כשנוי במחלוקת).
  חלק זה של כתב הטענות לא יעלה על 9-12 עמודים, תלוי אם הוגש לבית משפט השלום או המחוזי.

*טענות מקדמיות – חשוב לשים לב, כי טענה מקדמית שלא נטענה בכתב ההגנה לא ניתן יהא לטעון אותה בשלב מאוחר יותר, למעט אם ניתנה לכך רשות מאת בית המשפט.

מסלול 2 – כתב הגנה בסדר דין מהיר

תקנה 78 לתקנות קובעת באילו מקרים ניתן להגיש תובענה בסדר דין מהיר ואלו בהם בתמצית – תביעה שהסכום שלה או שווי הנושא שלה אינו עולה על 75,000 ₪ (מגבלה זו אינה חלה על תובענה ייצוגית ותובענה לפי חוק פיצויים לנפגעי ת"ד); תובענה לפינוי מושכר.
לבית המשפט יש כמו כן שק"ד להעביר תובענה למסלול דיון מהיר ולהפך.

כתב הגנה בסדר דין מהיר יוגש בתוך 45 ימים מהמועד שבו הנתבע קיבל לידו את כתב התביעה.

לכתב ההגנה במסלול זה יש לצרף תצהיר לאימות העובדות המתוארות בכתב ההגנה ובמידת הצורך גם חוות דעת מומחה.
כמו כן יש לצרף רשימה של המסמכים הנוגעים לעניין ולצרף כל מסמך שיש ברשותו ובהישג ידו של הנתבע ובמידה שאינו ברשותו או בהישג ידו, יש לפרט את הסיבות לכך.

במסלול זה לא ניתן להגיש הודעת צד ג', אלא ברשות בית המשפט.

הגשת כתב הגנה והודעה לצד שלישי

כאמור בסדר דין רגיל ניתן לצרף לכתב ההגנה הודעה לצד שלישי ובסדר דין מהיר רק באישור בית משפט.
הודעה לצד שלישי רלבנטית מקום בו הנתבע סבור, כי הוא זכאי להשתתפות, שיפוי או ביצוע פעולה כלשהי מאותו צד שלישי בנוגע לסעד הנתבע ממנו או אם הצד השלישי קשור עובדתית או משפטית לסוגיה הנדונה בכתב התביעה.

הגשת כתב הגנה ותביעה שכנגד

עם הגשת כתב ההגנה ניתן להגיש גם תביעה שכנגד, אף כנגד גורם שאינו צד לתביעה המקורית.
דין תביעה זו כדין תביעה לכל דבר ועניין והיא עומדת בפני עצמה.

במסלול המהיר ניתן להגיש תביעה שכנגד רק בהתקיים תנאים מצטברים אלה: התביעה מוגשת כנגד בעלי הדין בתביעה המקורית, היא מוגשת בסדר דין מהיר, הנושא של התביעה המקורית והתביעה שכנגד הינו זהה או שנסיבותיהן זהות, אין התביעה שכנגד מוגבלת בסכום.

הגשת כתב הגנה בתביעות קטנות

לאחר שמוגשת תביעה קטנה בבית המשפט, מזכירות בית המשפט שולחת לצד הנתבע הזמנה לדין בצירוף כתב התביעה עצמו.
לנתבע בהליך זה יש 30 ימים להגיש כתב הגנה מטעמו.

לכתב ההגנה יש לצרף את כל המסמכים התומכים בטענות הנתבע והמצויים ברשותו.
עם זאת לבית המשפט יש שק"ד וביכולתו להתיר לנתבע בהליך זה להגיש מסמך שלא צורף לכתב ההגנה, באם בית המשפט סבור כי הוא נחוץ למתן פסק הדין או מכל סיבה חשובה אחרת.

לכתב הגנה בתביעות קטנות ניתן לצרף גם כתב תביעה שכנגד בעל הדין בתביעה המקורית וכן הודעה לצד שלישי.
יש לציין כי יש לשלם אגרה בעבור הגשת תביעה שכנגד או הודעה לצד שלישי.

באם לא יוגש כתב הגנה במועד, בית המשפט יכול ליתן פסק דין בהתבסס על כתב התביעה בלבד.
ואולם ניתן להגיש בתוך 30 ימים בקשה לביטול פסק הדין ו/או כל החלטה שניתנה במעמד צד אחד ולבית המשפט שק"ד באם לבטלה לרבות בכפוף לתנאים מסוימים או פסיקת הוצאות.

סוף דבר

לכתב הגנה הוא המסמך שבו ניתנת לנתבע ההזדמנות לשטוח את טענותיו ולהגיב לטענות שמועלות נגדו בכתב התביעה.
ישנה חשיבות רבה לדיוק בפרטים, לעריכה נכונה ומפורטת של הטענות, לכתיבה ברורה ומדויקת, לבחינת נחיצותן וקיומן של טענות מקדמיות, לבחינת הצורך בהגשת הודעה לצד שלישי או תביעה שכנגד.
כאמור, כתב ההגנה אמור להיות ענייני, מפורט, מקיף ולהתייחס לכל הטענות, עליו להיות ברור ונהיר ולעמוד בכללים הקבועים בתקנות.
לפיכך ישנה חשיבות מכרעת להתייעצות עם עורך דין וקבלת סיוע משפטי מקצועי בהכנת כתב ההגנה וזאת בכדי לשפר את עמדת הנתבע ולהעלות את סיכוייו לנצח או לכל הפחות להגיע עם הצד השני לפשרה הוגנת ומקובלת.

דוגמא לכתב הגנה קצר ובסיסי

 

כתב הגנה לדוגמא

מועד המצאה לנתבע: 20.06.2021
מועד אחרון להגשה: 04.08.2021
תאריך חתימת המסמך: 26.07.2021

בבית משפט השלום בירושלים
תאד"מ 1111-06-21

התובעת: שם החברה בע"מ ח.פ. 123456789
ע"י ב"כ עו"ד שם עורך הדין
משד' ___________  רמת גן
טל': __________________ 

-נגד –

הנתבע: שם הנתבע  ת.ז. 3456789123
ע"י ב"כ עו"ד דרור הראל (מ.ר. 49233)
מרח' אופנהיימר 7, רחובות 7670107
טל': 08-6384080  פקס: 08-6384083

טענות כלליות בכתב ההגנה:

 1. כל טענות התובעת בכתב התביעה מוכחשות.
 2. כל טענות כתב הגנה זה נטענות באופן חלופי, אלא אם הן מצטברות.
 3. כל טענה פוזיטיבית הנטענת לצד הכחשה, נטענת מבלי לגרוע מן ההכחשה שבצידה.


תמצית הטענות בכתב ההגנה

 1. בית המשפט הנכבד מתבקש לדחות את כתב התביעה שהגישה התובעת, בהיותו מוגש בחוסר תום לב משווע מאחר שידוע לתובעת _____ וכפי שיוכח, אין בכתב התביעה כל בסיס עובדתי או משפטי והתובעת הנה חברה כוחנית ואגרסיבית ועושה שימוש לרעה בהליכי משפט.
 2. בסיומו של הליך ובהסתמך על האמור בכתב הגנה זה, יתבקש בית המשפט הנכבד לדחות את תביעת התובעת ולחייב אותה בהוצאות ריאליות וכן בשכר טרחת עו"ד הנתבע והכל בתוספת הפרשי הצמדה, ריבית ומע"מ כדין וזאת בגין הצורך לנהל הליכים משפטיים יקרים שהתובעת ידעה ויודעת, כי אין מקום לקיימם.
 3. בניגוד גמור לאמור בסעיף 5 בכתב התביעה, הנתבע מעולם לא קיבל כל פניה ו/או את מכתב ההתראה שצורף לכתב התביעה.
  בנוסף, התובעת לא צרפה אסמכתא ואישור מסירה של דואר רשום.


פירוט הטענות בכתב ההגנה

 1. מוכחש האמור בסעיפים 4 ו- 7 לכתב התביעה ומבלי לגרוע בכלליות ההכחשה יוסיף הנתבע ויטען כדלקמן:

18.1. הנתבע הנו ________.

18.2. מבלי לגרוע מכלליות ההכחשה, יוסיף הנתבע ויטען, כי בניגוד גמור לטענת התובעת הרי שביום 14.02.2021 עת _____________.

 1. הנתבע יוסיף ויטען כי נטל הוכחת התביעה מוטל על התובעת מאחר שלתובעת הייתה האפשרות לדעת את הנסיבות אשר הביאו להיווצרות הנזק שגרם כאשר __________.
 2. לחלופין התאונה ארעה בשל רשלנותו ו/או חוסר זהירותו של נציג התובעת וזאת מן הטעמים המפורטים להלן:

20.1. נציג התובעת לא ______.

  21. מוכחש כל האמור בכתב התביעה, מוכחשים           הנזקים הנטענים, מוכחש דו"ח השמאי על             ממצאיו ומסקנותיו.
  22. הנתבע מכיר בסמכותו העניינית והמקומית של             בית המשפט הנכבד.
  23. אשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לדחות           את התביעה ולחייב את התובעת לשלם לנתבע           הוצאות משפט.
  24. לאור כל האמור בכתב הגנה זה מתבקש בית                המשפט הנכבד לדחות את התביעה על כל                  רכיביה.
  25. כן מתבקש בית המשפט הנכבד להשית על                  התובעת חיוב בגין הוצאות משפט ושכר טרחת            עו"ד ומע"מ כדין בצירוף הפרשי הצמדה וריבית            עד ליום התשלום בפועל.

__________________

דרור הראל, עו"ד

ב"כ הנתבע

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן