דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

מאת: עו"ד דרור הראל מומחה במשפט מסחרי וחוזים

מכירת פעילות עסקית של גן ילדים

למשרדי פנה יזם שמפעיל מספר גני ילדים פרטיים באזור המרכז, בבקשה לטפל בעסקה לרכישת פעילות עסקית של אשכול גן ילדים גדול וותיק בעיר אשדוד.

הצדדים (המוכרת והרוכש) הגיעו למשרד לפגישה משותפת ובה למדתי שהבעלים של הגן הקימה אותו לפני כ- 14 שנים וכי הוא נהנה כיום ממוניטין רב ומכיל 4 כיתות שונות של ילדים בגילאים שונים.

מנהלת הגן מיצתה את שלב זה בחייה וכמה השקעות טובות שעשתה בנדל"ן גרמו לכך שכבר אין לה צורך להמשיך לעבוד.

המוכרת מפעילה את הגן באמצעות חברה בע"מ שבה היא בעלת 100% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה. העסקה אינה כוללת את מכירת מניות החברה מאחר ובבעלות החברה נכסים נוספים.

על כן, העסקה הנכונה למקרה זה נקראת "מכירת פעילות עסקית" במסגרתה נמכרים לרוכש הזכויות והרכוש של הגן בלבד אשר שייכים לחברה המוכרת.

מה מכיל הסכם למכירת פעילות עסקית?

במסגרת הסכם מכירת פעילות עסקית, המוכרת מצהירה ומתחייבת שאין לה מניעה עסקית ומשפטית לבצע את העסקה, שאין שעבוד, עיקול או משכון רשום על הרכוש הנמכר ושאין הליכים משפטיים שמתנהלים כנגד הגן, ע"י לקוחות, ספקים או רשויות.

הרוכש מאשר בהסכם כי ביצע את כל הבדיקות המקדמיות לגבי הפעילות העסקית של המוכרים, וכיוצ"ב ומצא את פעילות העסק כמתאימה לכל צרכיו.

הרוכש גם מאשר שביקש וקיבל מהמוכרים את המידע, המסמכים, ההסכמים והדוחו"ת למיניהם, נתונים ופרטים שביקש ואף ביצע בדיקות לפני החלטתו לרכוש את הפעילות העסקית.

נקודות זמן בהסכם למכירת פעילות עסקית

בהסכם ישנם שני מועדי זמן עיקריים. הראשון הנו מועד החתימה והשני הנו מועד מסירת החזקה.

הוראות ההסכם בתקופת ביניים בין מועד החתימה לבין מועד מסירת החזקה

בעסקת מכירת גן הילדים היה פער של חודש בין מועד החתימה על ההסכם לבין מועד מסירת החזקה בגן לרוכש. על כן, בהסכם התחייבה המוכרת לא תגרום לכל שינוי בלתי סביר בפעילות של הגן בתקופת הביניים עד למועד מסירת החזקה, לרבות בכל הנוגע לשעות הפעילות, היקף העבודה של העובדים, היקף הציוד והמלאי הדרוש,  היקף וסוג ההוצאות של הפעילות, הנהלת חשבונות ודיווחים לרשויות, שמירה על ממכר, תחזוקה סבירה ושוטפת של הגן, קשר עם ספקים וכיוצ"ב.

התייבויות המוכרת בהסכם מכירת הפעילות

בין ההצהרות הבסיסיות שנדרש ממוכר של פעילות עסקית להצהיר ישנן התחייבויות שהחתימה על ההסכם אינה עומדת בניגוד למסמכי ההתאגדות של החברה (תקנון וכו') או בסתירה להסכם, פסק דין, או להוראה של בית משפט, רשות מנהלית כלשהי וכיוצ"ב.

בנוסף המוכר נדרש להצהיר שלמיטב ידיעתו הפעילות העסקית פועלת בהתאם להוראות ולהיתרים הנדרשים וכי יש לו את הרישיונות הדרושים.

התחייבות נוספת היא בקשר לקניין הרוחני ולאי הפרת זכויות של צד ג' וכי לא ידוע למוכר על כל הליך משפטי בבית משפט כלשהו או בבוררות כנגד המוכרים העלול להשפיע לרעה על הממכר ו/או על שוויו.

המוכרים גם מצהירים שקיימו גילוי נאות על פי מיטב ידיעתם ולא הסתירו מהרוכש כל מידע רלבנטי מהותי, וכי אין ולא היה כל מסמך, הסכם התחייבות, זכות, אירוע, עובדה, פעולה וכיוצא בזה שלא הובאו לידיעת הרוכש ושיש בו כדי להשפיע באופן מהותי על הממכר ועל שיקולי הרוכש בבואה לרכוש את הממכר.

תנאים מתלים לעסקת מכירת פעילות עסקית

תנאים מתלים הנם תנאים מקדימים שרק בהתקיימם, יחולו הוראות ההסכם וככל שלא יתקיימו ההסכם לא ייכנס לתוקף מחייב.

כך לדוגמה, בעסקה זו התנאי המתלה היה שהרוכש יאושר ע"י המשכיר של המקרקעין ויתקשר עמו בהסכם שכירות למבנה שבו פועל גן הילדים.

סעיפי תשלום התמורה

ככל שהתנאים המתלים מתקיימים, העסקה נכנסת לתוקף ומחייבת את הצדדים. הצ'קים שהוחזקו בנאמנות מועברים למוכר והוא רשאי להפקיד אותם לפרעון במועדים הנקובים בהם.

אי תחרות

לעיתים קרובות, הרוכש חושש מכך שהמוכר יקים עסק מתחרה בסמוך לעסק שנמכר וכך ירוקן מתוכן את הכדאיות הכלכלית של העסקה. המוניטין יכול להיות מזוהה באופן אישי עם המוכר וכך לקוחות יפנו למוכר שאותו הם מכירים במקום עסקו החדש וזאת במקום לפקוד את העסק שנמכר. בכדי להתגונן מפני תרחיש זה, המוכר מתחייב בהסכם מכירת הפעילות העסקית לאי תחרות בתחום הפעילות במשך זמן מסויים ו/או באזור מסויים ואפילו לעיתים לצמיתות.

העברת העובדים לרוכש של העסק

בגן הילדים עבד צוות של 20 סייעות, מנהלות ועובדי אדמיניסטרציה. מתווה העברת העובדים כלל פיטורי העובדים, מתן הודעה מוקדמת, ביצוע גמר חשבון לכל הזכויות הסוציאליות, חתימה על כתב ויתור וסילוק וחתימה על הסכם העסקה אישי חדש של כל עובדת אל מול הרוכש של הגן.

לסיכום

עסקה למכירת פעילות עסקית של כל עסק הנה עסקה רגישה ומורכבת שחובה לטפל בה באמצעות עורך דין מסחרי שמתמחה בכך. הסכם מקצועי ואיכותי יקנה לכם ודאות וביטחון בביצוע העסקה והמהלך היקר ויקנה לכם הגנות משפטיות מפני תרחישים לא רצויים שיכולים לקרות.

לקבלת פרטים נוספים צרו קשר עם עו"ד דרור הראל בטלפון 08-6384080

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן