דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

מאת: עו"ד דרור הראל מומחה במשפט מסחרי וחוזים

הסכם שכירות לדירה חדשה מקבלן

לקוח המשרד קיבל את המפתחות לדירה חדשה שרכש מקבלן בבניין בעיר נס ציונה.

הדירה נרכשה לצרכי השקעה ולכן הלקוח פרסם מודעה באתר אינטרנט שמתמחה בכך ותוך זמן קצר פנו אליו בני זוג שביקשו לשכור את הדירה.

הצדדים סיכמו ביניהם את התנאים העיקריים וביניהם דמי שכר הדירה, תקופת ההסכם, מספר האופציות וכיוצ"ב.

התבקשנו להכין הסכם שכירות בעבור הצדדים בקשר לדירה המושכרת.

בשלב ראשון, ביצענו בדיקות נאותות כלכליות ומשפטיות לשוכרים הפוטנצייאלים אשר סיפקו לנו את תעודות הזהות שלהם.

בדיקות הנאותות שבוצעו לצורך הסכם השכירות לדירה החדשה מקבלן הן:

  1. משרד המשפטים – הכונס הרשמי, בוצעה בדיקת צו כינוס / פשיטת רגל לכל אחד מהשוכרים.
  2. רשות האכיפה והגבייה – בדיקת חייב מוגבל באמצעים, בוצעה בדיקה במאגר החייבים המוגבלים.
  3. בוצעה בדיקה במרשם חייבים משתמטים.
  4. בוצעה בדיקת קיומו של שיק שלא נפדה.
  5. בוצעה בדיקה משפטית וחיפוש תביעות ופסקי דין נגד המועמדים במערכת נבו.
  6. בוצעה בדיקה בבנק ישראל לאיתור חשבון מוגבל.
  7. בוצעה בדיקה במערכת לזיהוי מוגבלים חמורים.

מאחר והשוכרים עברו בהצלחה את בדיקות הנאותות, התקדמנו להכנת טיוטת הסכם שכירות מיוחד שמתאים לדירות חדשות מקבלן.

הוראות מיוחדות בקשר להשכרת דירה חדשה מקבלן

מלבד סעיפים סטנדרטיים בקשר לתקופת השכירות ולאופציות להארכת תקופת השכירות בכפוף למילוי הוראות ההסכם, בהסכם שכירות לדירה חדשה מקבלן יש צורך בתוספת של סעיפים מיוחדים.

כך לדוגמה, הובהר שהשוכר יהא אחראי כלפי המשכיר במשך כל תקופת השכירות עבור שלמות הדירה ואביזריה, ויהיה חייב לתקן מיד ועל חשבונו כל קלקול או שבר שיגרמו כתוצאה משימושו או חוסר זהירותו של השוכר או מישהוא מטעמו.

דרישות ביטוחיות: על השוכר חלה חובה לבטח את תכולת הדירה כולל נזקי אש וצד ג' – על חשבונו. מוסכם במפורש כי לשוכר ולחברת הביטוח לא תהיה כל תביעה וטענה כנגד המשכיר בגין כל נזק לתכולה ו/או לגוף ו/או לרכוש ו/או לצד ג' כלשהו מכל סיבה שהיא.

תקופת הבדק של הקבלן

הובהר בהסכם שידוע לשוכר שבניית הדירה הושלמה זה עתה בסמוך למועד החתימה ועל כן קיימת לדירה

תקופת אחריות מטעם הקבלן שבנה את הבניין, בקשר לטיב הבניה ולתיקון ליקויי בניה.

על כן, חלה חובה על השוכר לדווח למשכיר על כל ליקוי או פגם שיתגלה בדירה, על מנת לאפשר למשכיר לדרוש את תיקון הליקוי מהקבלן על חשבונו של הקבלן.

סעיף זה מוגדר כסעיף יסודי בהסכם וכל נזק שיגרם לדירה עקב אי דיווח של השוכר למשכיר על היווצרות או תחליתו של נזק כלשהו, הרי שתוצאותיו ועלויותיו יחולו על השוכר והוא יידרש לתקנו על חשבונו ו/או לפצות את המשכיר בגין הנזק הנ"ל .

הגבלות בהסכם על ביצוע שינויים בדירה החדשה

השוכר מתחייב לא לעשות בדירה כל שינוי מבנה או שינויים אחרים ולא לחצוב ו/או לקדוח בקירות באופן לא סביר. בכל מקרה, השוכר התחייב לאטום את החורים בסיום תקופת השכירות ולצבוע את הדירה בצבע לבן על חשבונו.

בטחונות וערבויות בהסכם שכירות לדירה חדשה מקבלן

הבטחונות שנדרשו מהשוכרים היו:

מסירת צ'קים מראש במעמד חתימת ההסכם לכל תקופת השכירות

 מסירת צ'קים פתוחים לפקודת העירייה, חברת חשמל, הגז והמים

פיקדון כספי בסך שלושה חודשי שכירות אשר יוחזק אצל המשכיר

ערבות אישית של ערב חיצוני איכותי לכל הוראות ההסכם לרבות אמצעי התשלום

שטר חוב על סך 75,000 ₪ להבטחת התחייבויות השוכרים בהסכם השכירות לרבות ערבות של צד ג' על שטר החוב

נספח מחוברים ומטלטלין המצויים בדירה

להסכם השכירות אנו מצרפים נספח מיוחד שבו מציינים את הציוד והרכוש שמקבל השוכר מאת המשכיר

לדוגמה: מזגן, ארון אמבטיה, מטף כיבוי אש, שלט לשער חניה וכו'..

לנספח מצרפים הוראות לפיהן השוכר מתחייב לשמור על המחוברים והמטלטלין במצב טוב מאד ולעשות בהם שימוש זהיר וראוי ולדאוג לתחזוקה השוטפת של המוצרים ויהיה אחראי על שלמותם ותקינותם ויהיה חייב לתקן ולשלם כל נזק או קלקול שיגרום להם.

לסיכום

לפני שמוסרים חזקה בדירה חדשה ויקרה ולפני שחותמים על הסכם שכירות מחייב עם אנשים שאנחנו לא בדיוק מכירים, כדאי מאוד לקבל ליווי וטיפול משפטי מקצועי מעורך דין בעל ניסיון שמתמחה בכך. עורך הדין יערוך בדיקות רקע כלכליות לשוכרים ויכין הסכם מקצועי עם הגנות משפטיות שנדרשות.

צרו קשר טלפוני לקבלת מידע ופרטים נוספים 08-6384080

קראו גם – ביטול חוזה שכירות, הודעת שוכר על ביטול חוזה שכירות ⇐

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן