דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

הסכם לרכישת דומיין
מאת: עו"ד דרור הראל מומחה במשפט מסחרי וחוזים

הסכם רכישה ומכירה של דומיין ואתר אינטרנט

למשרדנו פנה לקוח שברשותו עסק בתחום ייצור השלטים לעסקים, לחנויות, לצרכי פרסום וכיוצ"ב.
כחלק ממהלך התרחבות בענף בכלל ובתחום האונליין בפרט, הוא סגר עסקה לרכישת אתר אינטרנט מוביל אשר מקודם אורגנית במקומות הראשונים בתוצאות החיפוש של גוגל.

האתר מחבר בין לקוחות קצה, פרטיים או עסקיים, אשר דרוש להם שלט מסוג כלשהו, לבין יצרני שלטים ונותני שירותים שיכולים להציע פתרונות מלאים.

בכדי להבטיח שרכישת האתר תעשה בצורה מקצועית ואיכותית מבחינה משפטית ועסקית, נוסח הסכם רכישה מפורט שמביא לידי ביטוי את מהות העסקה ואת האינטרסים המסחריים של הלקוח.

חשוב לציין שלכל עסקה, יש את האופי המיוחד שלה וחשוב להכין לה הסכם מקורי וייחודי שנתפר במיוחד עבודה.
פעמים רבות עסקאות מסתבכות כאשר משתמשים בדוגמה להסכם שנראה מרשים לעין בלתי מזוינת אך אינו מספק כלל ועיקר לעסקה הספציפית שנרקמת.

במקרה דנן, היה חשוב ללקוח להבטיח שהמוכר לא יתחרה בו או יקים פעילות עסקית חדשה שעוסקת בתחום הפעילות לאחר החתימה על ההסכם וכך יתחרה בו על נקלה.
בנוסף, מאחר והיה דרוש ללקוח לקבל חפיפה מהמוכר, נוסחו סעיפים שבהם המוכר מתחייב ללמד את הקונה אודות המערכת וממשק הניהול.

גם בכל הקשור לקניין הרוחני של האתר, היה חשוב לציין שהעסקה כוללת את המיתוג של האתר, השם המסחרי, הנכסים הדיגיטליים הנלווים כגון דף הפייסבוק והאינסטגרם.

הסכם לרכישת דומיין ואתר אינטרנט צריך להיעשות רק ע"י עורך דין מסחרי שהנו בעל ניסיון במכירת ורכישת עסקים בדגש על נכסים דיגיטליים ברשת האינטרנט.

מצורפת כאן דוגמה חלקית של ההסכם.

 

 

 

הסכם לרכישת דומיין ואתר אינטרנט

שנערך ונחתם ברחובות ביום 15.03.2021

 

                                                                     בין:   חברת _______(עוסק מורשה 123456789)
                                                                             מרח' ________, תל אביב
                                                                               (להלן: " המוכר")
                                                                                                                                                                        מצד ראשון;
 
                                                                     לבין:  מר ________ (ת.ז. 123456788)
                                                                               רח' ______ 12, רמת גן
                                                                               (להלן: "הקונה")
                                                                                                                                                                        מצד שני;

הואיל       והקונה הינו בעל הזכויות בשם הדומיין  www.domain.co.il (להלן: "כתובת הדומיין");

והואיל      ו- המוכר והקונה הינם הבעלים, ביחד וכל אחד לחוד (להלן: "המוכרים"), של אתר אינטרנט בשם "אתר אינטרנט כלשהו",                  אשר נמצא בכתובת הדומיין, ועוסק בהפניית לקוחות פוטנציאליים לספקים בתחום כלשהו  (להלן: "האתר");

והואיל      והמוכרים מעוניינים למכור ולהעביר לקונה והקונה מעוניין לרכוש מהמוכרים, את מלוא זכויותיהם בכתובת הדומיין ובאתר                        כהגדרתם להלן, כאתר חי ופעיל, וכל זאת בהתאם לתנאים המפורטים להלן במסמך זה;

והואיל      ואין כל איסור ו/או מניעה ו/או מגבלה עפ"י כל דין ו/או הסכם ו/או מכל סיבה אחרת שהיא, להתקשרותם בהסכם זה ולקיום                      התחייבויותיהם על פיו והצדדים מעוניינים להתקשר בהסכם זה;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  1.      מהות העסקה לרכישת אתר האינטרנט

             1.1.      החל מהמועד הקובע להעברת הפעילות ובכפוף להתקיימות התנאים, וכנגד תשלום התמורה כמפורט להלן, יועברו                               מלוא הזכויות של הדומיין ושל האתר, כהגדרתם להלן, לקונה, כאתר אינטרנט חי ופעיל, נקי וחופשי מכל חוב, התחייבות                           ו/או עיקול ו/או שעבוד ו/או משכון ו/או עכבון ו/או נאמנות או כל זכות צד שלישי כלשהו.

             1.2.     עם העברת פעילות האתר לידי הקונה במועד הקובע כאמור, לא תהא לקונה ו/או להמוכר (או למי מטעמם) כל זכות                            בדומיין ובפעילות האתר ובכלל זה כל דרישה ו/או זכות לכל פעילות עתידית של הקונה במסגרת הפעילות הנ"ל.

             1.3.     לעניין הסכם עקרונות זה, "פעילות האתר" משמעה כל אלו: 1) כתובת הדומיין 2) ממשק הניהול של האתר, שם                                  משתמש וסיסמה 3) עיצוב האתר, תוכן האתר (אם נכתב ע"י המוכר או נרכש מכותבים חיצוניים), תוכן מצולם סרטוני                              וידאו יוטיוב, תמונות (אם צולם ע"י המוכר או נרכש מבנק תמונות חיצוני)   4) פעילות האתר בתחום הפניית לקוחות                                ועסקיים לספקים שמתמחים בייצור של משהו, אביזרים נלווים ובכלל 5) זכויות הקניין הרוחני של האתר ובכלל זה השם                            המסחרי של האתר (המותג), מוניטין וכו' 6) העברת הניהול לצמיתות של דף הפייסבוק "דומיין", לרבות קבלת                                        כל הזכויות על התוכן שנמצא בו 7) העברת הניהול לצמיתות של ערוץ היוטיוב של האתר  – והכל למעט חובות                                    והתחייבויות שהתגבשו עד למועד הקובע.

             1.4.     פעילות האתר אינה כוללת: 1) חובות והתחייבויות שעילתן לפני מועד הסגירה; 2) נזקים מכל מין וסוג שהוא ולרבות                                הוצאות כספיות שעילתן לפני מועד הסגירה 3) תביעות, טענות ו/או דרישות שעילתן לפני מועד הסגירה. כל האמור                                בסעיף זה יישאר לפתחם ובאחריותם של המוכרים גם לאחר מועד הסגירה והעברת החזקה.

             1.5.     מוסכם כי המועד הקובע להעברת הדומיין והאתר וחתימה על הסכם יהיו לא מוקדם מיום 15.03.2021 ולא יאוחר מ-                              17.03.2021 (להלן: "מועד הסגירה").

             1.6.     לא ידוע למוכרים על כל טענה ו/או עילה כלפיהם ו/או כלפי האתר בעניין הפעילות הנמכרת ולא התקבלה אצלהם ו/או                          באתר כל דרישה כספית ו/או אחרת; לא מתנהלים כנגד המוכרים בעניין פעילות האתר הליכים משפטיים.

             1.7.     המוכרים, באופן בלעדי, הנם בעלי מלוא זכויות הבעלות, החזקה, השימוש וכל זכות אחרת כלשהי במלוא פעילות האתר.                          בכפוף להתחייבויות ליאור עפ"י הסכם זה,

             1.8.     המוכרים ישלימו במועד הסגירה את העברת הפעילות הנמכרת, לרבות כל זכות בעלות ו/או חזקה ו/או זכות שימוש ו/או                           זכות אחרת כלשהי בפעילות הנמכרת, כשהיא חופשיה ונקיה מכל חוב, התחייבות, עיקול, שעבוד, משכון, עיכבון                                    ונאמנות.

 

     2.     תקופת ביניים
             2.1.     המוכרים מתחייבים כי ממועד חתימת הסכם זה ועד למועד הקובע ו/או מסירת החזקה (המאוחר מבינהם), לא  יבצעו                               במתכוון פעולות החורגות ממהלך העסקים הרגיל ו/או שינויים משמעותיים בתוכן האתר והקידום שלו.

             2.2.     המוכרים יספקו לקונה כל פרט ונתון שיידרשו לצורך עריכת ההסכם המפורט וכן לקבלת האישורים הנדרשים לביצוע                               העסקה.

             2.3.     הצדדים ישתפו פעולה לצורך רישום הדומיין והאתר בכל מרשם זכויות אשר יש צורך בו, לשם העברת פעילות האתר                                והזכויות של הדומיין, הודעה על העברת בעלות לאיגוד האינטרנט הישראלי וכו', וכן כל מסמך שיידרש לצורך קיום                                    התחייבויותיהם עפ"י הסכם זה וזאת ללא כל דיחוי.

             2.4.     הקונה ישא בעלויות העברת בעלות הדומיין על שמו.

             2.5.     לקונה ידוע שממשק הניהול של האתר הינו לשימוש פרטי ואין לעשות בו שימוש לצורך שכפול האתר.

 

     3.     התמורה בעד הדומיין ואתר האינטרנט
             3.1.     בגין מכירת פעילות האתר וזכויות הבעלות של הדומיין במלואם, ישלם הקונה למוכר סך כולל של 330,000 ₪                                        (שלוש מאות ושלושים אלף ₪) בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית מס כדין (להלן: "התמורה").

 

     4.     המוכרים ילוו וידריכו את הקונה כיצד לתפעל מערכת האתר

             4.1.     המוכרים יספקו לקונה פגישות זום לצורך ליווי והדרכה אודות תפעול מערכות האתר וזאת עד לשמונה (8) שעות הדרכה                          מצטברות בסה"כ, על פני שלושה (3) פגישות זום שונות ו/או שיחות טלפון שונות.

             4.2.     ככל שלקונה יהיו דרושות פגישות הדרכה נוספות, המוכרים מתחייבים להעמיד לרשותו עד שתים עשרה (12) שעות                              הדרכה מצטברות נוספות, בעלות של 200 ₪ לשעה.

 

     5.     המוכרים יאפשרו לקונה לאחסן את האתר במערכת השרתים שלהם ו/או של המוכר במחיר של ___ ₪ בחודש.

 

     6.     אי תחרות – מוסכם כי סעיף אי התחרות הנו סעיף יסודי להסכם

             הגדרות: לידפרטי יצירת קשר עם לקוח פוטנציאלי.
             המוכרים מתחייבים כי במשך תקופה של 40 חודשים ממועד סיום ההסכם המפורט:
             6.1.     לא יתחרו בפעילות האתר במישרין או בעקיפין ולא יפתחו ו/או יקדמו פעילות דיגיטלית מתחרה באופן אורגני, ממומן,                                קנייה ו/או מכירה של לידים, כתבות, קישורים חיצוניים, תוכן וכיוצ"ב.

             6.2.     בנוסף לאמור בסעיף 6.1. שלעיל, לא יעשו כל מעשה, בכוונת תחילה, בין במישרין ובין בעקיפין, העלול לפגוע במהלך                            העסקים הרגיל של פעילות האתר בכלל ובליאור בפרט.

             6.3.     "תחרות" לעניין סעיף זה – עיסוק במישרין או בעקיפין, בכל דרך שהיא לרבות באמצעות תאגיד, בכל עיסוק בפעילות                   העסקית והשיווקית של האתר בעניין המשהו, שילוט לעסק או לבית, שיווק או חיבור בין לקוחות קצה לבין ספקים או נותני                       שירות בתחום כלשהו (פנים, מוארים, חוץ וכיוצ"ב) ו/או המתחרה בתחום פעילות החברה לרבות באמצעות קשר עסקי מכל מין                 וסוג שהם בעניינים שהם בתחום הפעילות או המתחרים בתחום הפעילות של החברה.

             6.4.     בעניין אתר "דומיין כלשהו" – המוכרים מתחייבים שלא לפתוח באתר דומיין פרינט ו/או בכל אתר אחר, עמודים הקשורים               לתחום השילוט ולא לפתח כל תחרות, ישירה או עקיפה, מול "דומיין".

 

     7.     הפרות ותרופות
             7.1.     מוסכם בין הצדדים כי אם יופר סעיף יסודי, בכפוף להוראות סעיף 6 שלעיל, ישלמו המוכרים לקונה פיצויים קבועים                                  ומוערכים מראש בסך של 75% מהתמורה (250,000 ₪), בתוספת מע"מ כדין. הצדדים אומדים סכום זה כפיצוי סביר                              וצפוי בגין נזק שיגרם למוכרת כתוצאה מהפרה יסודית של ההסכם.

 

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

 

  _________________                                                        _________________                                                         _________________
          המוכר                                                                        המוכר                                                                          הקונה 

למשרדנו פנה לקוח שברשותו עסק בתחום ייצור השלטים לעסקים, לחנויות, לצרכי פרסום וכיוצ"ב.
כחלק ממהלך התרחבות בענף בכלל ובתחום האונליין בפרט, הוא סגר עסקה לרכישת אתר אינטרנט מוביל אשר מקודם אורגנית במקומות הראשונים בתוצאות החיפוש של גוגל.

האתר מחבר בין לקוחות קצה, פרטיים או עסקיים, אשר דרוש להם שלט מסוג כלשהו, לבין יצרני שלטים ונותני שירותים שיכולים להציע פתרונות מלאים.

בכדי להבטיח שרכישת האתר תעשה בצורה מקצועית ואיכותית מבחינה משפטית ועסקית, נוסח הסכם רכישה מפורט שמביא לידי ביטוי את מהות העסקה ואת האינטרסים המסחריים של הלקוח.

חשוב לציין שלכל עסקה, יש את האופי המיוחד שלה וחשוב להכין לה הסכם מקורי וייחודי שנתפר במיוחד עבודה.
פעמים רבות עסקאות מסתבכות כאשר משתמשים בדוגמה להסכם שנראה מרשים לעין בלתי מזוינת אך אינו מספק כלל ועיקר לעסקה הספציפית שנרקמת.

במקרה דנן, היה חשוב ללקוח להבטיח שהמוכר לא יתחרה בו או יקים פעילות עסקית חדשה שעוסקת בתחום הפעילות לאחר החתימה על ההסכם וכך יתחרה בו על נקלה.
בנוסף, מאחר והיה דרוש ללקוח לקבל חפיפה מהמוכר, נוסחו סעיפים שבהם המוכר מתחייב ללמד את הקונה אודות המערכת וממשק הניהול.

גם בכל הקשור לקניין הרוחני של האתר, היה חשוב לציין שהעסקה כוללת את המיתוג של האתר, השם המסחרי, הנכסים הדיגיטליים הנלווים כגון דף הפייסבוק והאינסטגרם.

הסכם לרכישת דומיין ואתר אינטרנט צריך להיעשות רק ע"י עורך דין מסחרי שהנו בעל ניסיון במכירת ורכישת עסקים בדגש על נכסים דיגיטליים ברשת האינטרנט.

מצורפת כאן דוגמה חלקית של ההסכם.

הסכם לרכישת דומיין ואתר אינטרנט

שנערך ונחתם ברחובות ביום 15.03.2021
בין:   חברת _______(עוסק מורשה 123456)
מרח' ________, תל אביב
(להלן: "המוכר")
                                                                                                                        מצד ראשון;
 
לבין:  מר ________ (ת.ז. 123456788)
רח' ______ 12, רמת גן
(להלן: "הקונה")
                                                  מצד שני;

הואיל       והקונה הינו בעל הזכויות בשם הדומיין                        www.domain.co.il (להלן: "כתובת                         הדומיין");

והואיל     ו- המוכר והקונה הינם הבעלים, ביחד וכל                    אחד לחוד (להלן: "המוכרים"), של אתר                      אינטרנט בשם "אתר אינטרנט כלשהו",                    אשר נמצא בכתובת הדומיין, ועוסק                              בהפניית לקוחות פוטנציאליים לספקים                        בתחום כלשהו (להלן: "האתר");

והואיל     והמוכרים מעוניינים למכור ולהעביר לקונה                    והקונה מעוניין לרכוש מהמוכרים, את מלוא                  זכויותיהם בכתובת הדומיין ובאתר                                כהגדרתם להלן, כאתר חי ופעיל, וכל זאת                    בהתאם לתנאים המפורטים להלן במסמך                    זה;

והואיל     ואין כל איסור ו/או מניעה ו/או מגבלה עפ"י                    כל דין ו/או הסכם ו/או מכל סיבה אחרת                        שהיא, להתקשרותם בהסכם זה ולקיום                        התחייבויותיהם על פיו והצדדים מעוניינים                    להתקשר בהסכם זה;

לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

  1.   מהות העסקה לרכישת אתר האינטרנט

      1.1.  החל מהמועד הקובע להעברת הפעילות                    ובכפוף להתקיימות התנאים, וכנגד תשלום                  התמורה כמפורט להלן, יועברו מלוא הזכויות                של הדומיין ושל האתר, כהגדרתם להלן,                      לקונה, כאתר אינטרנט חי ופעיל, נקי וחופשי                מכל חוב, התחייבות ו/או עיקול ו/או שעבוד                  ו/או משכון ו/או עכבון ו/או נאמנות או כל                      זכות צד שלישי כלשהו.

      1.2.  עם העברת פעילות האתר לידי הקונה                        במועד הקובע כאמור, לא תהא לקונה ו/או                  להמוכר (או למי מטעמם) כל זכות בדומיין                  ובפעילות האתר ובכלל זה כל דרישה ו/או                    זכות לכל פעילות עתידית של הקונה                            במסגרת הפעילות הנ"ל.

      1.3.  לעניין הסכם עקרונות זה,  "פעילות                            האתר" משמעה כל אלו: 1) כתובת הדומיין                  2) ממשק הניהול של האתר, שם משתמש                  וסיסמה 3) עיצוב האתר, תוכן האתר (אם                    נכתב ע"י המוכר או נרכש מכותבים                              חיצוניים), תוכן מצולם סרטוני וידאו יוטיוב,                    תמונות (אם צולם ע"י המוכר או נרכש מבנק                תמונות חיצוני)   4) פעילות האתר בתחום                    הפניית לקוחות ועסקיים לספקים שמתמחים                בייצור של משהו, אביזרים נלווים ובכלל 5)                    זכויות הקניין הרוחני של האתר ובכלל זה                      השם המסחרי של האתר (המותג), מוניטין                    וכו' 6) העברת הניהול לצמיתות של דף                       הפייסבוק "דומיין", לרבות קבלת כל הזכויות                 על התוכן שנמצא בו 7) העברת הניהול                       לצמיתות של ערוץ היוטיוב של האתר  – והכל למעט חובות והתחייבויות שהתגבשו עד  למועד הקובע.

      1.4. פעילות האתר אינה כוללת: 1) חובות                         והתחייבויות שעילתן לפני מועד הסגירה; 2)                 נזקים מכל מין וסוג שהוא ולרבות הוצאות                     כספיות שעילתן לפני מועד הסגירה 3)                         תביעות, טענות ו/או דרישות שעילתן לפני                   מועד הסגירה. כל האמור בסעיף זה יישאר                   לפתחם ובאחריותם של המוכרים גם לאחר                   מועד הסגירה והעברת החזקה.

      1.5. מוסכם כי המועד הקובע להעברת הדומיין                   והאתר וחתימה על הסכם יהיו לא מוקדם                     מיום 15.03.2021 ולא יאוחר מ-                                17.03.2021 (להלן: "מועד הסגירה").

      1.6. לא ידוע למוכרים על כל טענה ו/או עילה                     כלפיהם ו/או כלפי האתר בעניין הפעילות                     הנמכרת ולא התקבלה אצלהם ו/או באתר כל               דרישה כספית ו/או אחרת; לא מתנהלים כנגד               המוכרים בעניין פעילות האתר הליכים                         משפטיים.

      1.7. המוכרים, באופן בלעדי, הנם בעלי מלוא                      זכויות הבעלות, החזקה, השימוש וכל זכות                    אחרת כלשהי במלוא פעילות האתר. בכפוף                  להתחייבויות ליאור עפ"י הסכם זה,

      1.8. המוכרים ישלימו במועד הסגירה את העברת               הפעילות הנמכרת, לרבות כל זכות בעלות                   ו/או חזקה ו/או זכות שימוש ו/או זכות אחרת                 כלשהי בפעילות הנמכרת, כשהיא חופשיה                   ונקיה מכל חוב, התחייבות, עיקול, שעבוד,                   משכון, עיכבון ונאמנות.

     2.  תקופת ביניים
      2.1. המוכרים מתחייבים כי ממועד חתימת הסכם                  זה ועד למועד הקובע ו/או מסירת החזקה                    (המאוחר מבינהם), לא  יבצעו במתכוון                        פעולות החורגות ממהלך העסקים הרגיל                      ו/או שינויים משמעותיים בתוכן האתר                          והקידום שלו.

      2.2. המוכרים יספקו לקונה כל פרט ונתון שיידרשו                לצורך עריכת ההסכם המפורט וכן לקבלת                    האישורים הנדרשים לביצוע העסקה.

      2.3. הצדדים ישתפו פעולה לצורך רישום הדומיין                 והאתר בכל מרשם זכויות אשר יש צורך בו,                   לשם העברת פעילות האתר והזכויות של                     הדומיין, הודעה על העברת בעלות לאיגוד                   האינטרנט הישראלי וכו', וכן כל מסמך                         שיידרש לצורך קיום התחייבויותיהם עפ"י                     הסכם זה וזאת ללא כל דיחוי.

      2.4. הקונה ישא בעלויות העברת בעלות הדומיין                  על שמו.

      2.5. לקונה ידוע שממשק הניהול של האתר הינו                  לשימוש פרטי ואין לעשות בו שימוש לצורך                  שכפול האתר.

     3.  התמורה בעד הדומיין ואתר האינטרנט
      3.1. בגין מכירת פעילות האתר וזכויות הבעלות                    של הדומיין במלואם, ישלם הקונה למוכר סך                כולל של 330,000 ₪ (שלוש מאות ושלושים                אלף ₪) בתוספת מע"מ, כנגד חשבונית מס                  כדין (להלן: "התמורה").

     4.  המוכרים ילוו וידריכו את הקונה כיצד לתפעל מערכת האתר

      4.1. המוכרים יספקו לקונה פגישות זום לצורך ליווי               והדרכה אודות תפעול מערכות האתר וזאת                   עד לשמונה (8) שעות הדרכה מצטברות                     בסה"כ, על פני שלושה (3) פגישות זום                       שונות ו/או שיחות טלפון שונות.

      4.2. ככל שלקונה יהיו דרושות פגישות הדרכה נוספות, המוכרים מתחייבים להעמיד לרשותו עד שתים עשרה (12) שעות הדרכה מצטברות נוספות, בעלות של 200 ₪ לשעה.

     5.  המוכרים יאפשרו לקונה לאחסן את האתר            במערכת השרתים שלהם ו/או של המוכר              במחיר של ___ ₪ בחודש.

     6.  אי תחרות – מוסכם כי סעיף אי התחרות                הנו סעיף יסודי להסכם.

          הגדרות: לידפרטי יצירת קשר עם לקוח                פוטנציאלי.
          המוכרים מתחייבים כי במשך תקופה של 40                חודשים ממועד סיום ההסכם המפורט:
      6.1. לא יתחרו בפעילות האתר במישרין או                         בעקיפין ולא יפתחו ו/או יקדמו פעילות                         דיגיטלית מתחרה באופן אורגני, ממומן,                       קנייה ו/או מכירה של לידים, כתבות, קישורים               חיצוניים, תוכן וכיוצ"ב.

      6.2. בנוסף לאמור בסעיף 6.1. שלעיל, לא יעשו                  כל מעשה, בכוונת תחילה, בין במישרין ובין                  בעקיפין, העלול לפגוע במהלך העסקים                      הרגיל של פעילות האתר בכלל ובליאור                        בפרט.

      6.3. "תחרות" לעניין סעיף זה – עיסוק במישרין או                בעקיפין, בכל דרך שהיא לרבות באמצעות                    תאגיד, בכל עיסוק בפעילות העסקית                          והשיווקית של האתר בעניין המשהו, שילוט                  לעסק או לבית, שיווק או חיבור בין לקוחות                    קצה לבין ספקים או נותני שירות בתחום                      כלשהו (פנים, מוארים, חוץ וכיוצ"ב)                              ו/או המתחרה בתחום פעילות החברה                        לרבות באמצעות קשר עסקי מכל מין וסוג                    שהם בעניינים שהם בתחום הפעילות או                    המתחרים בתחום הפעילות של החברה.

      6.4. בעניין אתר "דומיין כלשהו" – המוכרים                          מתחייבים שלא לפתוח באתר דומיין פרינט                  ו/או בכל אתר אחר, עמודים הקשורים                          לתחום השילוט ולא לפתח כל תחרות, ישירה                או עקיפה, מול "דומיין".

     7.  הפרות ותרופות
      7.1. מוסכם בין הצדדים כי אם יופר סעיף יסודי,                    בכפוף להוראות סעיף 6 שלעיל, ישלמו                        המוכרים לקונה פיצויים קבועים ומוערכים                    מראש בסך של 75% מהתמורה                                  (250,000 ₪), בתוספת מע"מ כדין.
              הצדדים אומדים סכום זה כפיצוי סביר וצפוי                  בגין נזק שיגרם למוכרת כתוצאה מהפרה                    יסודית של ההסכם.

 

ולראיה באו הצדדים על החתום:

 

              המוכר   _________________

              המוכר   _________________

              הקונה  _________________

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן