דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5 Based on 89 Reviews

הסכם מייסדים חברה - דרור הראל ושות'

תוכן עניינים

מאת: עו"ד דרור הראל מומחה במשפט מסחרי וחוזים

הסכם מייסדים חברה בע"מ

מבוא לחשיבותו של הסכם מייסדים לחברה בע"מ

שלום לכולם, שמי דרור הראל ואני עו"ד מסחרי שמתמחה בהכנת הסכמי מייסדים.

אין זה משנה אם תחום הפעילות העסקית של החברה עוסק בטכנולוגיה, מסעדנות, מוצרי צריכה או מתן שירותים, בכל הסכם מייסדים צריכים להיות סעיפים שעוסקים בתחומים החשובים ביותר בכל הקשור לניהול חברה במצב בו שולטים מספר שותפים יחדיו.
כך לדוגמה: חייבת להיות התייחסות לזכויות הקניין הרוחני, לעבירות המניות, מדיניות חלוקת דיבידנדים, הרכב וסמכויות הדירקטוריון ועוד ועוד.

כמובן שבהסכמי מייסדים לחברות מתחומי מדעי החיים והטכנולוגיה ישנם סעיפים ייחודיים שנוגעים לענף הפעילות ולמקובל בתחום ובנוסף להמצאות שתניב החברה, לתוכנה ולמועדים בהם יגויסו השקעות.  

גם לחברות מתחומי מוצרי הצריכה, המזון, היבוא והשירותים, ישנו צורך להתאים בהסכם המייסדים מכלול סעיפים שמטפל בדינמיקה הייחודית שמאפיינת את הענף ותחום הפעילות.

לכן, הדבר החשוב ביותר עבור מייסדים של חברה חדשה, הנו לקבל שירות אישי ומקצועי מעורך דין מסחרי שיכין באופן מיוחד להם, על פי הצרכים והציפיות שלהם, הסכם שיעניק הגנה אמתית למקרה הצורך ויאפשר לחברה להתקיים גם לאחר פרישתו של מי מהשותפים או בעת מחלוקות.

עבור מי מכינים הסכם מייסדים חברה בע"מ?

הסכם מייסדים לחברה בע"מ יכול להיערך עבור יזמים אשר חברו יחדיו לראשונה לצורך הקמת פעילות עסקית חדשה ולחילופין, עבור שותפים ותיקים שעבדו עד כה במסגרת עוסק מורשה ועתה מבקשים להתאגד כחברה.

הסכם בין מייסדים הנו מסמך חשוב ממעלה ראשונה בכל הקשור להסכמות ולשאיפות הצדדים כפי שהם רואים לנכון בעבור הפעילות העסקית שהם נכנסים אליה יחדיו.
זהו בעצם הסכם שמחליף את הסכם השותפות הסטנדרטי שעורכים בעבור שותפויות שמתנהלות כעוסק מורשה.

מה כולל הסכם מייסדים לחברה בע"מ?

הסכם מייסדים נוגע בשני מישורים. המישור הראשון הנו מכלול סעיפים שנוגעים ליחסים, לתפקידים ולהסכמות האישיות בין מייסד למייסד.
המישור השני הנו קבוצת סעיפים שנוגעים לאופן ניהול החברה עצמה, לאסיפת בעלי המניות, לעבירות המניות, לדירקטוריון החברה וכיוצ"ב.

אילו סעיפים חשובים במיוחד בהסכם מייסדים?

הסכם מייסדים צריך להיות מנוסח באופן קולח, בהיר ושאינו משתמע לשתי פנים.
הסכם המייסדים הוא בעצם "העסקה" שהמייסדים סוגרים אחד עם השני ובו הם קובעים מה יהיו זכויותיהם וחובותיהם כלפי החברה.

לדוגמה: ככל שאחד המייסדים הנו המנהל הטכנולוגי של החברה אשר אחראי על פיתוח התוכנה, הרי שהסכם המייסדים צריך לכלול סעיף שקובע שכל זכויות היוצרים והקניין הרוחני שהוא יפתח בזמן עבודתו, לא יהיה רכושו הפרטי אלא קניינה של החברה בלבד.
וכך, ככל ששותף זה יחליט יום אחד לעזוב את החברה, הרי שהוא לא יוכל לקחת עמו את התוכנה שפיתח אלא יהא עליו להשאיר זאת לשימושה הבלעדי של החברה כך שתוכל להמשיך לתפקד ולא לקרוס.

טיפול משפטי בהסכם מייסדים לחברה

השלב הראשון לקראת ניסוח הסכם מייסדים הנו ריאיון אישי שבו עורך הדין מתשאל כל מייסד אודות ציפיותיו ורצונותיו מהעסקה הנרקמת עם שותפיו ובכל הנוגע למטרת החברה כפי שהוא רואה אותה.
עורך הדין גם ישכלל כל רצון ואינטרס של המייסד לכדי הגנה משפטית וייעץ מבחינה מסחרית ומקצועית כיצד להגשים באופן הנכון והבטוח ביותר את השאיפות.

 

 

דוגמה של הסכם מייסדים לחברה בע"מ

להלן דוגמה בסיסית בלבד להסכם מייסדים חברה בע"מ.
יש לזכור שהסכם מייסדים צריך להיערך בהתאם לצרכים הספציפיים של הלקוח והצדדים ובהתאם לאינטרסים העסקיים והמשפטיים המיוחדים שלהם.

אין להשתמש בדוגמה של הסכם מייסדים לצרכים אישיים מכיוון שחסרים בו חלקים מהותיים לרבות התייחסות להגנות משפטיות ייחודיות על הפעילות המסחרית של החברה ועל הציפיות האישיות של כל מייסד הן מהמייסדים האחרים והן מהחברה כלפיו.

 

 

הסכם מייסדים חברה בע"מ

שנערך ונחתם בתל אביב
ביום ___ לחודש ___ בשנת 2021

 

בין:      שם בדוי 1 ת.ז. 0123456789

מרח' _____________
(להלן: "צד א'")                                      מצד אחד

 

לבין:    שם בדוי 2 ת.ז. 987654321
מרח' _____________
(להלן: "צד ב'")                                     מצד שני

 

 

הואיל           והצדדים מנהלים מזה זמן פעילות עסקית משותפת במסגרת עוסק מורשה, אשר עוסקת ביצוא מוצרי קוסמטיקה ואביזרי ספורט ובמסחר ושיווק אלקטרוני ללקוחות פרטיים ועסקיים בארץ ובעולם (להלן: "הפעילות המשותפת");

והואיל          והצדדים מעוניינים לאגד ולרשום במשותף חברה בישראל עבור הפעילות המשותפת ובהסכמת הצדדים החברה תעסוק בעתיד גם בתחומים נוספים אשר החברה תמצא בהם עניין;  

והואיל         והצדדים חפצים לקבוע במסגרת הסכם זה את זכויותיהם וחובותיהם ההדדיות בכל הקשור לחברה אשר תקום מכוח הסכם זה.

לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מבוא

 1. המבוא, ההגדרות והכותרות להסכם זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

שם וכתובת החברה

 1. שם החברה הוא: _________ ח.פ ___________ (להלן: "החברה").
 2. משרדה הרשום של החברה הוא: רח' ___________.

תפקידיהם של הצדדים

 1. צד א' – אחראי על_____________.
 2. צד ב' – ____________________.
 3. הצדדים מתחייבים ומצהירים בזאת לשרת ולפעול במלוא המרץ לקידום הפעילות המשותפת, בנאמנות ולעשות כמיטב יכולתם כדי לקדם את האינטרסים של הצדדים, לרבות לקדם את מטרותיה ולהביא לפריחתה ולשגשוגה של החברה.

למונחים המפורטים להלן, תהיה בהסכם זה המשמעות המופיעה בצדם, כדלקמן:

 1. פעילות החברה כוללת: 1) כל הפעילויות המבוצעות במסגרת החברה ולרבות: מכירת מוצרים ושירותים מכל מין וסוג, מהמשרד, מהבית, מהשטח או מכל מקום אחר; 2) את הזכות לקבל רווחים מהכנסות מכל מקור ו/או שותפויות ו/או משרדים אחרים של החברה ככל שיהיו 3) הרכוש הקבוע והציוד המשותף ששייך לחברה, רישיונות, היתרים והרשאות (ככל שקיימים);

הון מניות החברה, הזכויות הצמודות למניות וחלוקת רווחים

 1. הון המניות הרשום של החברה יהא: ____ ש"ח מחולק ל- _____מניות רגילות בנות ערך נקוב____ ₪ כל אחת (להלן: "מניות רגילות").
 2. ההון המוקצה נכון למועד חתימת הסכם זה הינו ____ מניות רגילות.
 3. הון המניות של החברה יחולק בין הצדדים באופן הבא:

צד א' – ___ מניות רגילות.

צד ב' – ___ מניות רגילות.

 1. חלקו של כל אחד מהצדדים בהשקעות בחברה ו/או ברווחיה ו/או בהפסדיה ו/או בכל דבר אחר יהא בהתאם לשיעור ההחזקה היחסי של כל אחד מהצדדים בהון המניות הרגילות המונפק והנפרע של החברה.
 2. האחזקות שלעיל יזכו כל צד בחלק יחסי לפי גובה אחזקותיו, בעת קבלת תמורה בכל אחד מהמקרים הבאים: רווחיות חודשית, חלוקת רווחים ועודפים שנתית, מכירת או השכרת נכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים.

דילול אחזקות

 1. הצדדים מצהירים שאחזקותיהם של כל אחד מהצדדים תדולל בעתיד בהתאמה, במקרה של הסכמה להזרים השקעה ע"י מי מהצדדים ו/או ע"י משקיע צד ג', לחברה.

ניהול, הנהלה ודירקטוריון

 1. הדירקטוריון של החברה ימנה 3 חברים.

14.1. יו"ר הדירקטוריון יבחר לפי הצורך בכל ישיבה ולא יהיה לו קול נוסף.

14.2. בכפוף להוראות הסכם זה, דירקטוריון החברה יקבע את מדיניותה, תקציבה, דרכי פעילותה והתקשרויותיה וכן יקבע את כוח האדם שיידרש לביצוע משימותיה וכל הקשור בניהולה השוטף של החברה.

14.3. המניין החוקי לקיום ישיבות דירקטוריון הינו לכל הפחות שני (2) דירקטורים.

14.4. החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב רגיל.

14.5. מוסכם על הצדדים להסכם, כי לא תתקבל החלטה הנוגעת לשינוי מבנה ההון של החברה, תחומי פעילותה ופירוקה, אלא בהסכמת כל הצדדים להסכם זה.

 

מנהל כללי של החברה

 1. הצדדים יכהנו יחדיו כמנכל"ים משותפים של החברה (להלן: "המנכ"ל").
 2. מנכ"ל החברה יקבל כל החלטה בכל הקשור לניהול השוטף של החברה ויהא כפוף להוראות והחלטות דירקטוריון החברה.

 

ספרי חשבונות ומסמכים אחרים

 1. החברה תנהל ספרי חשבונות לפי המקובל בעסקים דומים לעסקי החברה ובהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים.

עבירות מניות וזכות סירוב ראשונה

 1. ביקש בעל מניות בחברה להעביר מניותיו ו/או למוכרן ו/או להעביר את השליטה בהן, מכל סיבה שהיא לצד ג', תינתן זכות רכישה ראשונה של מניותיו בחברה, באותו מחיר שהוצע על ידי צד ג', בפניה בכתב שתעשה על ידי בעל המניות המציע, לצדים האחרים המחזיקים באותה עת במניות החברה.
 2. בעל המניות הניצע, המבקש לממש את זכותו לרכישה כאמור, ישיב תוך 48 שעות מיום שההצעה נמסרה לידיו ובכתב ליו"ר הדירקטוריון של החברה על החלטתו לבצע את הרכישה.
  היה ובעל המניות הניצע ישיב בשלילה על הצעת הרכישה או שבחלוף 24 שעות מיום שקיבל את הפניה מיו"ר הדירקטוריון או לא ישיב, אז יהא רשאי בעל המניות המציע למכור מניותיו לצד ג' ובלבד שצד ג' אושר על ידי בעל המניות הנותר.
 3. מקבל ההעברה ייחשב כבעל המניות ביחס למניות המועברות מרגע רישום שמו במרשם בעלי המניות.
 4. מובהר ומוסכם, כי כל שינוי בבעלי השליטה של הצדדים ייחשב לעניין הסכם זה כמכירה של מניות החברה לכל דבר וענין.

מינוי רואה חשבון ועורך דין לחברה

 1. רואה החשבון של החברה ימונה על ידי דירקטוריון החברה.
  הצדדים מסכימים, כי משרד רו"ח ____________ישמש כרו"ח של החברה.
 2. עורך הדין של החברה ימונה על ידי דירקטוריון החברה.
  הצדדים מסכימים כי ________________ישמש כעו"ד החברה.

השקעות הצדדים בחברה

 1. בעבור הפעילות השוטפת של החברה וככל שיהיה בכך צורך בעתיד, הצדדים יקבלו החלטות פה אחד, באם להעמיד לחברה הלוואות בעלים.

מורשי חתימה, פתיחת חשבון בנק

 1. זכויות החתימה יהיו כדלקמן: ________________________________.
 2. לחברה יפתח חשבון בנק בבנק ____ בסניף ____ ____.

מימון הפעילות המשותפת

 1. הצדדים מצהירים ומתחייבים בזאת, כי ככל שיהא בכך צורך, להעמיד ממקורותיהם האישיים את המימון שיידרש לביצוע מטרות החברה לפי חלקיהם היחסיים בהון המניות הרגילות המונפק של החברה.
  ערבות או השקעות הון בחברה יעשה לפי חלקיהם היחסיים בהון המניות הרגילות.

תקופת הפעילות המשותפת והפסקתה

 1. בכוונת הצדדים לקיים את הפעילות המשותפת במסגרת החברה לתקופה שאינה מוגבלת בזמן.
 2. בכל אחד מהמקרים שלהלן תופסק הפעילות המשותפת במסגרת החברה:
  • פירוק של צד להסכם ו/או נקיטת הליכי פירוק/כינוס נגדו ו/או מינוי כונס נכסים ו/או מינוי מנהל מיוחד ו/או הכרזת מי מבעלי המניות או מי מהצדדים להסכם זה כפושט רגל ו/או הכרזת מי מהצדדים להסכם זה כפסול דין ו/או מותו.
  • הצדדים החליטו בכל עת באופן הדדי ובכתב על הפסקת פעילות החברה.
 3. במקרה של הפסקת פעילות החברה בשל אחד ו/או יותר מן הטעמים המנויים לעיל, ינהגו הצדדים באופן הבא:
  • תחילה ישולמו כל ההתחייבויות הכספיות שהחברה נטלה על עצמה, לרבות בגין הלוואות בעלים.

סודיות, היעדר ניגוד עניינים ואי תחרות

 1. הצדדים מתחייבים בזה לשמור בסוד כל סוד מסחרי של הצדדים אשר יגיע לידיעתם, ומתחייבים שלא לגלות את הסודות המסחריים, לצד חיצוני כלשהו.
 2. הצדדים מתחייבים שלא להתחרות האחד בשני ושלא לעסוק בשום עיסוק שהינו בתחום הפעילות המשותפת של החברה המפורטת לעיל, אלא במסגרת ההסכם הנ"ל ולטובתו.
 3. הצדדים מתחייבים שלא לפעול במצב של ניגוד עניינים בין פעילותם בעצמאית לבין פעילות החברה ולהימנע מכל פעולה הנוגדת את טובת החברה.

ישוב חילוקי דעות

 1. אם יתעוררו בין הצדדים חילוקי דעות הקשורים להסכם זה, מסכימים הצדדים לנסות וליישב את הסכסוך בדרך של משא ומתן ישיר.
 2. לא הסכימו הצדדים לפנות לגישור, רשאי כל צד להגיש תובענה לבית המשפט.

 

פירוק השותפות

 1. כל-אחד מהצדדים יהיה רשאי להודיע לצד השני בכתב, על-פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך לנמק, על רצונו לפרק את החברה והצדדים יפעלו כדלקמן בתוך 14 ימים:
  • זכות סירוב ראשונה: ככל שאחד מהצדדים ישקול למכור את חלקו בחברה והצד השני ישקול לרכוש, תהיה לצד השני זכות קדימה על פני כל קונה פוטנציאלי אחר (צד ג') והצדדים יפעלו כך:
  • הצדדים יסכימו על שווי החברה וככל שלא יסכימו ימנו שמאי מקצועי/רו"ח, בלתי תלוי שמתמחה בכך לצורך הערכת שווי החברה.

תניית שיפוט

 1. הצדדים מסכימים כי מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור להסכם זה יהיה בבית המשפט המוסמך ברחובות ובהיעדר סמכות עניינית, בתל אביב.

כללי

 1. אף צד לא יהא רשאי להמחות את זכויותיו על פי הסכם זה לגורם אחר כלשהו ללא קבלת הסכמה מראש ובכתב של הצד השני.
 2. ויתור על זכות כלשהי לא ישמש כתקדים לוויתור על זכות אחרת כלשהי העומדת לצד.
 3. לא יהא תוקף לכל שינוי בהסכם אלא אם נעשה בכתב וייחתם על ידי הצדדים להסכם.

ולראיה באו הצדדים על החתום במקום ובמועד הנקובים לעיל:

 

___________________                                               _________________

צד א'                                                                      צד ב'

שאלות ותשובות הסכם מייסדים

הסכם מייסדים מביא לידי ביטוי את ההסכמות, החובות, הזכויות, הסמכויות ותחומי האחריות שמייסדי החברה (בעל המניות הראשונים) הסכימו עליהם.
הסכם מייסדים בדרך כלל מכסה נושאים כגון חלוקת הון המניות המונפק וזכויות הצבעה, קבלת החלטות בדירקטוריון, יישוב סכסוכים, פירוק החברה ועוד.

הסכם מייסדים מסייע לניהול תקין של החברה ובמניעת מחלוקות וחילוקי דעות בין מייסדים בהמשך הדרך.
ההסכם יהווה ראיה משפטית חותכת לגבי המטרות והיעדים של החברה כפי שבעלי המניות התכוונו ובשל כך יהא בעל משקל משפטי רב בהליכים בערכאות ככל שיפתחו.

 • שמותיהם ופרטיהם של המייסדים.
 • מידע אודות השקעות כספיות שיושקעו בחברה, הלוואות בעלים, התחייבויות וכו'.
 • חלוקת הון המניות המונפק.
 • זכויות ההצבעה של כל מייסד.
 • חלוקת דיבידנדים.
 • תהליך קבלת ההחלטות עבור החברה.
 • תהליך יישוב סכסוכים בין מייסדים.
 • תהליך רכישת חלקו של בעל מניות בחברה, זכות סירוב ראשונה, הצטרפות וכו'.
 • הסכם מייסדים מסייע למניעת מחלוקות וחילוקי דעות בין מייסדים בהמשך הדרך.
 • ההסכם מבטיח שכולם מסכימים לגבי המטרות והיעדים של החברה.
 • ההסכם מספק בהירות וודאות למייסדים ולמשקיעים.
 • ההסכם עוזר להגן על הקניין הרוחני של החברה.
 • ניתן לקבוע שתקנון החברה יהיה ברוח הסכם המייסדים.

מומלץ לשכור את שירותיו של עורך דין מסחרי שמתמחה בהכנת הסכמי מייסדים.
עורך דין מסחרי מנוסה בתחום החברות יעזור לכם ליצור הסכם המותאם לצרכים הספציפיים שלכם.

לייעוץ ראשוני חייגו – 08-6384048

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן