דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5.0 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5.0 Based on 89 Reviews

פירוק חברה

פירוק חברה

מחפש עורך דין מסחרי מיומן שידאג לפרק את החברה שלך ביעילות ובמהירות?
שמי דרור הראל ואני עורך דין מסחרי משנת 2008, בוגר תואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית בירושלים (MBA) ואני מתמחה בפירוק חברות.
אף אחד לא רוצה להמשיך ולהחזיק חברה שאין לו שימוש בה יותר.
חברה שאין בה שימוש צוברת חובות אגרה אצל רשם החברות ובעלי המניות עדיין חשופים לתביעות משפטיות שהחברה עלולה לקבל ויהיה עליהם לטפל בכך.
פירוק חברה מהיר ומקצועי יבטיח לך שקט נפשי, ביטחון ומחיקת חובות מהעבר.

פנה למשרדי עוד היום לייעוץ ראשוני ללא כל התחייבות וקבל הצעת מחיר הוגנת לטיפול בפירוק חברה מהיר וליווי אישי שלי לכל אורך הדרך בהצלחה ובבטחה חייג 08-6384080 או השאר פרטים בדף צור קשר ונשוב אליך בהקדם.

מהו פירוק חברה בע"מ

פירוק חברה הנו הליך משפטי, אשר מתנהל מול רשם החברות ובסופו של ההליך החברה חדלה מלהתקיים ורישומה נמחק כליל.  

פירוק חברה יכול להיעשות בשתי דרכים:

  1. בהליך של פירוק מרצון על ידי בעלי המניות של החברה.
  2. כאשר מוגשת בקשה לפירוק חברה לבית המשפט.

מדוע כדאי לפעול לפירוק חברה לא פעילה

כל עוד החברה רשומה במאגר של רשם החברות היא צוברת חובות אגרה שנתית.
רק פירוק חברה עוצר את חובת התשלום השנתית.

חוק החברות מקנה לרשם החברות סמכות להכריז על חברה שלא הגישה דו"חות שנתיים ו/או לא שילמה חובות אגרה שנתית לרשם החברות כעל "חברה מפרת חוק".
במצב דברים זה רשאי הרשם להשית על החברה סנקציות שונות כגון- עיצומים כספיים כנגד נושאי משרה בחברה, בנוסף בעלי מניות בחברה מפרת חוק לא יהיו רשאים להירשם כבעלי מניות בחברה חדשה.

יש להדגיש שגם כאשר חברה מסוימת כבר אינה פעילה מבחינה עסקית, היא אינה פטורה מחובתה לשלם אגרות שנתיות על פי חוק החברות עד לפירוק החברה הסופי.
לפיכך, במידה שחברה איננה פעילה רצוי לפעול לפירוק החברה בטרם זו תוכרז כחברה מפרת חוק.

כמו כן במידה שהצטבר לחברה חוב בגין אי תשלום אגרה שנתית בתקופה שבה החברה לא הייתה פעילה מבחינה עסקית, ניתן להגיש בקשה לקבלת פטור מתשלום אגרה שנתית באופן רטרואקטיבי, לצורך כך יש לוודא כי החברה סגרה את כל תיקיה ברשויות המס ואת חשבון הבנק הרשום על שמה.

פירוק חברה עם חובות על ידי בית המשפט

פקודת החברות מונה ארבע (4) עילות להגשת בקשה לפירוק חברה: החברה עצמה קיבלה החלטה מיוחדת שהיא תפורק על ידי בית המשפט; החברה לא התחילה בעסקיה תוך שנה לאחר שהתאגדה או שהפסיקה את עסקיה למשך שנה; החברה הפכה לחדלת פירעון; בית המשפט סבור שמן הצדק ומן היושר שהחברה תפורק.
יצוין, כי העילה האחרונה הינה עילת סל אשר מאפשרת לבית המשפט להורות על פירוק חברה מסיבות שונות, כך למשל חברה שמתנהלת בניגוד לדין, כדי למנוע קיפוח ועושק של בעל מניות, פירוק חברה שהיא בעצם חברת "קש" ועוד.

פירוק חברה מרצון על ידי בעלי מניות

ביום 15.9.19 נכנס לתוקף תיקון לחוק החברות התשנ"ט-1999, אשר עוסק בין היתר בהליכים של פירוק חברה מרצון.
סעיף 342 לחוק החברות מסדיר את הליכי הפירוק החדשים.

על פי הליכים אלה, פירוק חברה מרצון יתאפשר בשני שלבים בלבד, הדרישה לפרסום ברשומות בוטלה וזו מתבצעת על ידי רשם החברות בעצמו וללא כל צורך בתשלום אגרה.
כמו כן נקבע הליך פירוק מרצון במסלול מקוצר לחברות שאינן פעילות, אשר כולל הגשת מסמכים בשלב אחד בלבד. בקשות שהוגשו לפני ה- 15.9.19 ימשיכו את הליכי הפירוק לפי הנוהל שהיה קיים עובר לתיקון זה.

פירוק חברה מרצון מתאים לחברות, אשר יש ביכולתן לפרוע את חובותיהן לנושי החברה בתוך תקופה של 12 חודשים.

הליך של פירוק חברות מרצון כולל שני שלבים:

השלב הראשון בפירוק חברה – החלטה על פירוק מרצון ומינוי מפרק- בעלי מניות בחברה נדרשים לכנס אסיפה כללית ולקבל החלטה על פירוק החברה מרצון ועל מינוי מפרק לחברה וזאת לאחר שניתן תצהיר כושר פירעון על ידי הדירקטורים בחברה.

על המפרק להודיע לרשם החברות על החלטת החברה על פירוק מרצון ועל מינויו כנאמן.
נאמן הוא מי שמונה על ידי החברה ליישום הליכי פירוק החברה.
כל אדם יכול להתמנות כנאמן, וכן תאגיד או אזרח זר.
יש לכנס אסיפה כללית בתוך 90 ימים לאחר שניתן תצהיר כושר פירעון לגבי החברה ואל ההזמנה לאספה יש לצרף את תצהיר כושר הפירעון.

את ההודעה על פירוק החברה מרצון ומינוי נאמן ולהגישו בתוך 21 יום מיום קבלת ההחלטה בדבר פירוק החברה מרצון.
להודעה זו יש לצרף תצהיר כושר פירעון אשר ניתן על ידי כל או רוב הדירקטורים בחברה.
הצהרת כושר פירעון חתומה על ידי כל או רוב הדירקטורים של החברה ומאומתת על ידי עורך דין.
בתצהיר זה הדירקטורים למעשה מצהירים, כי הם בדקו היטב את עסקי החברה והם סבורים, כי החברה יכולה לפרוע את חובותיה במלואם בתוך שנה לאחר תחילת פירוק החברה.

שימו לב – הודעה על פירוק החברה כאמור אליה לא יצורף תצהיר כושר הפירעון, או שהתצהיר שהוגש נחתם לפני למעלה מ-90 יום לפני החלטת החברה על פירוק מרצון באספה הכללית, תידחה.

לפני הגשת השלב השני יש לוודא כי נשלחו מסמכי השלב הראשון ואושרו על ידי רשם החברות וכי החברה בסטטוס "בפירוק מרצון".

השלב השני בפירוק חברה – כינוס אסיפה כללית והצגת דו"ח מסכם – לאחר פירוק החברה מכלל נכסיה, פירעון חובותיה, הסרת שעבודים, חלוקת נכסים וסגירת תיקים ברשויות השונות, סגירת חשבון בנק ועוד, על המפרק להכין דו"ח סופי ולהגישו לאספה הכללית של החברה.

לאחר מכן על המפרק להודיע לרשם החברות על כך שכונסה האספה וכן לצרף את הדו"ח המסכם של המפרק.
רשם החברות יפעל לפרסום ברשומות.
חשוב לשים לב כי על פי חוק על ההזמנה להתפרסם לפחות 30 יום לפני המועד שנקבע לכינוס האספה ולכן חשוב מאוד לשים לב למועדים.
על ההזמנה לכלול את הפרטים הבאים – שם המפרק וחתימתו, מועד, שעת, ומקום קיום האספה, פירוט בדבר סדר יומה של האספה הכולל דיון בדוח המסכם של המפרק והחלטה כיצד לנהוג במסמכי החברה המנויים בסעיף 124 לחוק החברות ובמסמכי המפרק לאחר פירוק החברה.

בשלב הסופי בפירוק החברה יש להגיש לרשם – הודעה בדבר הצגת דו"ח המפרק בפני האספה הכללית.
על המפרק להודיע לרשם החברות בתוך 7 ימים על הצגת הדוח המסכם בפני האספה הכללית.
על המפרק לצרף להודעה כאמור את פרוטוקול האספה הכללית והעתק הדוח המסכם שהוצג באספה.
בדוח המסכם שצורף להודעה יצוין כי כל נכסי החברה מומשו, כל התחייבויותיה סולקו והחברה פרעה את מלוא חובותיה למעט חובות אגרה לרשם החברות אשר יוסדרו בטרם חיסול החברה.

פטור מאגרה

חברה שנמצאת בהליך של פירוק מרצון צריכה להסדיר את מלוא חובותיה לרבות חובות לרשם החברות.
בטרם תשלום חובות אלה, רצוי ומומלץ לבדוק האם החברה זכאית לפטור מתשלום אגרה.

קיימים שני מסלולים:

מסלול ראשון לקבלת פטור מאגרה בפירוק חברה

באם לחברה אין תיקים פתוחים ברשויות המס עליה להגיש בקשה לפטור בצירוף תצהיר חתום על ידי דירקטור בחברה, יש לציין תאריך מדויק שבו החברה הפסיקה את פעילותה וכי היא אינה מנהלת חשבונות בנק.
כמו כן יש לצרף אישור מקורי ממע"מ שהתיק במע"מ סגור – החברה לא נרשמה כחייבת במס לפי החוק  או שרישומה כחייבת במס לפי החוק בוטל, ואישור מקורי ממס הכנסה שהחברה לא פתחה תיק במס הכנסה או שהתיק שפתחה נסגר, על האישור לכלול ציון תאריך בו נסגר התיק (בסיווג 73).

מסלול שני לקבלת פטור מאגרה בפירוק חברה

באם לחברה יש תיקים פתוחים ברשויות המס עליה להגיש תצהיר של הדירקטורים של החברה בו מצוין התאריך לפיו החברה הפסיקה לנהל חשבונות בנק והפסיקה את פעילותה.
כמו כן יש להגיש בעבור כל שנת מס אשר לגביה מבקשת החברה פטור מתשלום אגרה, אישור (מקורי) מרו"ח המבקר של החברה המציין את העובדה שהחברה הפסיקה את פעילותה, באישור רו"ח יש לכלול תאריך בו החברה הפסיקה את פעילותה וכן התייחסות לכך שהחברה הגישה לרשות המיסים דוחות שנתיים לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה (ובהם צוין שהחברה הפסיקה את פעילותה). לאישור רואה החשבון יש לצרף גם צילום של הדו"חות השנתיים אשר הוגשו למס הכנסה.

אז אם חיפשתם בגוגל – פירוק חברה בע מ, פירוק חברה עם חובות, פירוק חברות, פירוק חברה בע"מ – הגעתם למקום הנכון כי משרד עורכי דין של דרור הראל הינו משרד בעל מוניטין גבוה בתחומי ייעוץ וליווי משפטי במגוון נושאים.

כתבות נוספות פירוק חברה

דוגמאות להסכמים

צרו קשר

השאירו פרטים ונחזור
אליכם בהקדם!

עו"ד דרור הראל

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן