דרור הראל ושות' משרד עורכי דין – חייגו  08-6384080

facebook logoדרור הראל ושותדרור הראל ושות
5.0 Stars – Based on 31 User Reviews

google logoעורך דין דרור הראלעורך דין דרור הראל
5.0 Based on 89 Reviews

הסכם עבודה

הסכם עבודה

ככלל לא קיימת חובה חוקית לערוך הסכם עבודה בכתב, אולם על פי סעיפים 1 ו- 2 לחוק הודעה לעובד ולמועמד לעבודה (תנאי עבודה והליכי מיון), התשס"ב – 2002, חלה על המעסיק חובה להודיע לעובד בכתב בתוך 30 ימים מיום שהחל לעבוד את תנאי עבודתו ובהם: זהות הצדדים, תאריך תחילת העבודה, תיאור עיקרי התפקיד, פרטי הממונה הישיר של העובד, התמורה, ימי ושעות העבודה, יום המנוחה של העובד, פירוט תשלומים סוציאליים.

עם זאת, ברור כי קיימת חשיבות מרבית לעריכת הסכם עבודה כתוב ומסודר, כזה המסדיר את מערכת היחסים בין העובד לבין המעביד, מבטיח את זכויות העובד ומיטיב את מצבו.

הסכם עבודה אישי שנחתם בין מעביד לעובד אינו יכול לפגוע בשום צורה שהיא בזכויות המוענקות לעובד מכוח חוקי העבודה אלא רק להיטיב עם העובד ועם תנאי עבודתו.

יתרה מזאת, סעיפים שאינם עולים בקנה אחד עם חוקי העבודה או גורעים מזכויות העובד על פי חוק בטלים מעיקרם ואין להם כל תוקף.

הסכם עבודה אישי הנו הסכם שכיח ומקובל במרבית מקומות העבודה בארץ.

סעיפים חשובים להסכם עבודה

ישנם סעיפים מקובלים שיופיעו בכל הסכמי העבודה, כגון: זהות הצדדים, הצהרות העובד, פירוט התפקיד, היקף העבודה, התמורה, אופן ומועד התשלום, זכויות סוציאליות, תקופת ההסכם ככל שמדובר בתפקיד לתקופה מוגדרת ועוד.

המעביד יהיה מעונין להוסיף גם סעיפים כגון- תקופת ניסיון, סודיות ואי תחרות, וישנם סעיפים ספציפיים שמותאמים לעובד הספציפי, לאופי העבודה והתפקיד המיועד.

עורך דין הבקיא בעריכת הסכם עבודה יוכל לנסח מסגרת משפטית מקיפה עבור הצדדים, לוודא כי ההסכם ברור, מדויק ומשקף את האינטרסים והזכויות של הצד שהוא מייצג.
כמובן שככל ועורך הדין מייצג גם את העובד וגם את המעביד, חלה עליו חובה לייצג את מלוא האינטרסים של שני הצדדים בצורה אובייקטיבית. הסכם עבודה מבטא את ההסכמות שבין העובד לבין המעביד ויכול למנוע מחלוקות בעתיד.

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין – על קצה המזלג

סעיף 14 לחוק פיצויי פיטורין קובע, כי כספי פיצויים המופרשים באופן שוטף לקופת פיצויים כלשהי, יבואו במקום תשלום פיצויי פיטורין לעובד שפוטר.

המשמעות היא שהמעביד לא יצטרך לבצע השלמה לגובה הפיצויים שהיו מגיעים לעובד על פי חוק, בהיעדר הסדר זה.
כלומר, אם הצדדים להסכם עבודה אישי קבעו כי סעיף 14 יחול על מערכת היחסים ביניהם הרי שכספי הפיצויים שיצטברו בקופה יבואו באופן מלא במקום פיצוי פיטורין והמעביד לא יידרש לבצע השלמה.

מנגד, אם ההסדר בסעיף 14 אינו אומץ על ידי צדדים להסכם עבודה אישי, הרי שכספי הפיצויים שהצטברו בקופה באים "על חשבון" פיצוי הפיטורין שעל מעביד לשלם לעובד שפוטר והמעביד יצטרך להשלים את סכום הפיצויים המגיע לעובד על פי חוק.

היתרון הגלום בהחלת ההסדר שבסעיף 14 לעובד בהסכם עבודה אישי הנו שהמעביד מתחייב להעביר באופן שוטף כספי פיצויים לקופה, ואלה האחרונים יהיו שייכים לעובד בסיום עבודתו אף אם התפטר ולא פוטר.

החיסרון הינו שבמידה שהעובד פוטר, המעביד לא יהיה חייב להשלים לו את גובה הפיצויים המגיע לו, אף אם בקופה נצבר סכום הנמוך מסכום הפיצויים המגיע לעובד על פי חוק.

מלא את הטלפון ויחזרו אליך בהקדם !

טופס פרטים ראשונים לפתיחת חברה

לצורך רישום חברה בע"מ חדשה, חובה להגיש לרשם החברות 4 שמות בסדר עדיפות יורד, לדוגמא:

ביזנס בע"מ

ביזנס גלובל בע"מ 

ביזנס גלובל 2021 בע"מ

ב.ע.ה. ביזנס גלובל 2021 בע"מ

Call Now Button דילוג לתוכן